Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

51.1 Kluczowy personel kierowniczy

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 51. Transakcje z podmiotami powiązanymi > 51.1 Kluczowy personel kierowniczy
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Za kluczowy personel kierowniczy Grupy PZU uważa się Członków Zarządu PZU oraz Dyrektorów Grupy PZU.

W 2018 i w 2017 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom kluczowego personelu kierowniczego

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego oraz członków Rady Nadzorczej PZU

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia wypłacone członkom kluczowego personelu kierowniczego PZU (Członkom Zarządu PZU, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje przez minimum jeden dzień w 2018 lub 2017 roku. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU  1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)
  w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 3 857 - 6 870 2 042
Paweł Surówka 793 - 683 74
Rodger Hodgkiss 766 - 1 171 412
Tomasz Kulik 766 - 319 -
Maciej Rapkiewicz 766 - 1 152 379
Małgorzata Sadurska 766 - 421 -
Michał Krupiński nd. nd. 2 0861) 895
Andrzej Jaworski nd. nd. 9452) 282
Marcin Chludziński nd. nd. 93 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 451 11 5 138 1 381
Aleksandra Agatowska 203 - 854 254
Tomasz Karusewicz 307 - 1 031 356
Bartłomiej Litwińczuk 307 - 754 122
Roman Pałac 317 - 986 378
Dorota Macieja 317 113) 501 -
Paweł Surówka nd. nd. 2614) 72
Sławomir Niemierka nd. nd. 751 199
Rada Nadzorcza, z czego: 1 420 - 1 344 -
Maciej Łopiński 169 - nd. nd.
Paweł Górecki 170 - 131 -
Alojzy Nowak 170 - 154 -
Marcin Chludziński 156 - 133 -
Agata Górnicka 156 - 133 -
Robert Jastrzębski 127 - nd. nd.
Katarzyna Lewandowska 157 - 115 -
Robert Śnitko 156 - 105 -
Maciej Zaborowski 156 - 146 -
Aneta Fałek 3 - 114 -
Bogusław Banaszak nd. - 142 -
Marcin Gargas nd. - 18 -
Paweł Kaczmarek nd. - 48 -
Eligiusz Krześniak nd. - 13 -
Jerzy Paluchniak nd. - 39 -
Piotr Paszko nd. - 13 -
Radosław Potrzeszcz nd. - 13 -
Łukasz Świerżewski nd. - 27 -

1) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 600 tys. zł.
2) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 276 tys. zł.
3) Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.
4) Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Dyrektora Grupy do 12 kwietnia 2017 roku.

Na 31 grudnia 2018 roku świadczenia za rok 2017 i za rok 2018 dla członków Zarządu PZU wynikające z systemu zmiennego wynagradzania nie zostały przyznane. Zgodnie z obowiązującym systemem wynagrodzeń, osobom tym może przysługiwać premia za lata 2017 i 2018, której wypłata może mieć miejsce w następnych okresach. W związku z powyższym na wypłatę premii za lata 2017 – 2018 utworzono rezerwę, której łączna wysokość na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 9 054 tys. zł (łącznie z narzutami pracodawcy, na 31 grudnia 2017 roku: 2 625 tys. zł).

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU  1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)
  w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 90 - 2 835 801
Paweł Surówka 901) - 499 214
Rodger Hodgkiss - - 491 214
Tomasz Kulik - - 840 103
Maciej Rapkiewicz - - 446 135
Michał Krupiński nd. - 672) -
Andrzej Jaworski nd.   4923) 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 206 6 3 030 706
Aleksandra Agatowska 344 - 509 137
Tomasz Karusewicz 460 - 604 192
Bartłomiej Litwińczuk 460 - 455 66
Roman Pałac 476 - 604 204
Dorota Macieja 466 64) 319 -
Sławomir Niemierka nd. nd. 539 107

1) Wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 20 czerwca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Pekao.
2) Wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 czerwca 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Alior Banku.
3) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 149 tys. zł (PZU Życie).
4) Premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2018 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)
Zarząd, z czego: 515 701
Paweł Surówka 149 62
Rodger Hodgkiss 115 144
Tomasz Kulik 77 76
Maciej Rapkiewicz 64 107
Małgorzata Sadurska 110 15
Michał Krupiński nd. 162
Andrzej Jaworski nd. 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 525 924
Aleksandra Agatowska 111 201
Tomasz Karusewicz 89 138
Bartłomiej Litwińczuk 118 151
Roman Pałac 129 168
Dorota Macieja 78 119
Sławomir Niemierka nd. 147

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All