Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

9.2 Hierarchia wartości godziwej

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 9 Wartosc Godziwa > 9.2 Hierarchia wartości godziwej
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

W oparciu o dane wejściowe wykorzystywane przy ustalaniu wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań, dla których zaprezentowano wartość godziwą, klasyfikowane są do następujących poziomów:

 • Poziom I – aktywa i zobowiązania wyceniane na bazie cen notowanych (nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań. Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • płynne notowane dłużne papiery wartościowe;
  • akcje i certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdach;
  • instrumenty pochodne notowane na giełdach.
 • Poziom II – aktywa i zobowiązania, których wycena opiera się na danych wejściowych innych niż ceny notowane zaliczane do Poziomu I, które są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (bazujący na cenach). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • notowane dłużne papiery wartościowe wyceniane na podstawie wycen publikowanych przez autoryzowany serwis informacyjny;
  • instrumenty pochodne – m. in. FX Swap, FX Forward, IRS, CIRS, FRA;
  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody porównawczej, obejmujące wolne grunty pod zabudowę i niektóre mniejsze i mniej wartościowe budynki (w tym lokale mieszkalne, garaże itp.);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych;
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta.
 • Poziom III – aktywa, których wycena opiera się na danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania na rynkach (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • nienotowane dłużne papiery wartościowe oraz niepłynne notowane dłużne papiery wartościowe (w tym nieskarbowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niefinansowe), wyceniane modelami opartymi na zdyskontowanych przepływach pieniężnych;
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody dochodowej lub metody pozostałościowej;
  • należności od klientów z tytułu kredytów oraz zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów;
  • opcje wbudowane w certyfikaty depozytowe wyemitowane przez spółki Grupy PZU oraz opcje zawarte na rynku międzybankowym w celu zabezpieczenia pozycji z tytułu opcji wbudowanych.

W sytuacji gdy do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań używane są dane wejściowe klasyfikowane do różnych poziomów hierarchii wartości godziwej, wyceniany składnik przypisuje się do najniższego poziomu, z którego pochodzą dane wejściowe, mające istotny wpływ na całość wyceny.

Na wartość wyceny zakwalifikowanych do poziomu III składników aktywów lub zobowiązań istotny wpływ mają dane wejściowe nieobserwowalne.

Wyceniane aktywa Dane nieobserwowalne Charakterystyka Wpływ na wycenę
Należności od klientów z tytułu kredytów Marża płynności oraz bieżąca marża ze sprzedaży danej grupy produktowej Wartości godziwe szacuje się przy zastosowaniu technik wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment udzielenia kredytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa kredytów bez rozpoznanej utraty wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów gotówkowych zdyskontowanych na daną datę bilansową pomniejszonych o oczekiwaną stratę kredytową. Stopa dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę płynności oraz bieżącą marżę ze sprzedaży dla danej grupy produktowej kredytu. Marża wyznaczana jest w podziale na grupy produktowe i termin do zapadalności. Dla celów szacowania wartości godziwej kredytów walutowych wykorzystywana jest marża płynności dla kredytów w złotych skorygowana o kwotowania transakcji fx swap i basis- swap. Wartość godziwa kredytów o rozpoznanej utracie wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych odzysków zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej ponieważ średnie oczekiwane odzyski uwzględniają w pełni element ryzyka kredytowego. W przypadku kredytów nieposiadających harmonogramu spłat (kredyty w rachunku bieżącym, overdrafty oraz karty kredytowe) przyjmuje się, że wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Korelacja ujemna
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów Marża ze sprzedaży Wartości godziwe szacuje się przy zastosowaniu technik wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment przyjęcia depozytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa depozytów terminowych jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów gotówkowych zdyskontowanych na daną datę bilansową. Stopa dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę ze sprzedaży. Marża wyznaczana jest na podstawie depozytów przyjętych w ostatnim kwartale w podziale na grupy produktowe i termin do zapadalności. W przypadku depozytów krótkoterminowych (depozytów bieżących, overnight oraz w rachunku oszczędnościowym) za wartość godziwą przyjęto wartość bilansową. Korelacja ujemna
Opcje wbudowane w certyfikaty depozytowe wyemitowane przez spółki Grupy PZU oraz opcje zawarte na rynku międzybankowym w celu zabezpieczenia pozycji z tytułu opcji wbudowanych Parametry modelu Instrumentami wbudowanymi są proste opcje (plain vanilla) oraz opcje egzotyczne na pojedyncze akcje, indeksy, towary oraz inne wskaźniki rynkowe, w tym indeksy stóp procentowych oraz kursy walutowe i ich koszyki. Wszystkie wydzielone opcje są na bieżąco domykane na rynku międzybankowym. Opcje walutowe wyceniane są w oparciu o model wyceny opcji Garmana-Kohlhagena (a w przypadku opcji barierowych i azjatyckich w oparciu o tzw. rozszerzony model Garmana-Kohlhagena). Opcje egzotyczne wbudowane w umowy depozytowe i ich domknięcia są wyceniane przy pomocy techniki Monte-Carlo przy założeniu modelu geometrycznego ruchu Browna dla czynników ryzyka.  
Niepłynne obligacje i pożyczki Spready kredytowe Spready obserwuje się na wszystkich obligacjach (ich seriach) lub pożyczkach tego samego emitenta lub emitenta o podobnej charakterystyce. Te spready obserwowane są w dniach emisji nowych serii obligacji, dniach zawierania nowych umów pożyczek oraz w dniach transakcji rynkowych, których przedmiotem są wierzytelności wynikające z tych obligacji i pożyczek. Korelacja ujemna
Nieruchomości inwestycyjne oraz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży Stopa kapitalizacji Stopę kapitalizacji ustala się na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla podobnych nieruchomości. Korelacja ujemna
  Koszty budowy Wartość kosztów budowy określa się na podstawie rynkowych kosztów budowy pomniejszonych o koszty poniesione na dzień wyceny. Korelacja dodatnia
  Miesięczna stawka czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe Stawki czynszu obserwuje się dla podobnych nieruchomości, podobnej jakości, w podobnych lokalizacjach oraz zbliżonej wielkości wynajmowanej powierzchni. Korelacja dodatnia
Instrumenty pochodne Parametry modelu Opcje walutowe wyceniane są w oparciu o model wyceny opcji Garmana- Kohlhagena (a w przypadku opcji barierowych i azjatyckich w oparciu o tzw. rozszerzonymodelGarmana-Kohlhagena). Opcje egzotyczne wbudowane w umowy depozytowe i ich domknięcia są wyceniane przy pomocy techniki Monte-Carlo przy założeniu modelu geometrycznego ruchu Browna dla czynników ryzyka.  
Emisje własne oraz pożyczki podporządkowane Spread emisji ponad krzywą rynkową W przypadku zastosowania do wyceny historycznego spreadu emisji ponad krzywą rynkową, emisje takie klasyfikuje się do poziomu III hierarchii wartości godziwej. Korelacja ujemna
Instrumenty kapitałowe nienotowane na aktywnym rynku   Kwotowania serwisów finansowych  

9.2.1. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (dane przekształcone)
Poziom I Poziom II Poziom III Razem Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa                
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 22 200 9 329 7 208 38 737 nd. nd. nd. nd.
Instrumenty kapitałowe 309 1 212 522 nd. nd. nd. nd.
Dłużne papiery wartościowe 21 891 9 328 6 996 38 215 nd. nd. nd. nd.
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   12 758   4 684   252   17 694   nd.   nd.   nd.   nd.
Instrumenty kapitałowe 1 105 - 115 1 220 nd. nd. nd. nd.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 102 4 182 14 4 298 nd. nd. nd. nd.
Dłużne papiery wartościowe 11 551 502 123 12 176 nd. nd. nd. nd.
Należności od klientów z tytułu kredytów - - 1 814 1 814 nd. nd. nd. nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody - - 1 511 1 511 nd. nd. nd. nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 303 303 nd. nd. nd. nd.
Pochodne instrumenty finansowe 35 2 384 68 2 487 29 2 222 100 2 351
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nd. nd. nd. nd. 30 027 17 081 1 411 48 519
Instrumenty kapitałowe nd. nd. nd. nd. 210 156 298 664
Dłużne papiery wartościowe nd. nd. nd. nd. 29 817 16 925 1 113 47 855
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania nd. nd. nd. nd. 6 143 464 43 6 650
Instrumenty kapitałowe nd. nd. nd. nd. 1 802 127 18 1 947
Dłużne papiery wartościowe nd. nd. nd. nd. 4 341 337 25 4 703
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu nd. nd. nd. nd. 7 363 6 133 97 13 593
Instrumenty kapitałowe nd. nd. nd. nd. 526 4 091 - 4 617
Dłużne papiery wartościowe nd. nd. nd. nd. 6 837 2 042 97 8 976
Nieruchomości inwestycyjne - 141 1 556 1 697 - 151 2 204 2 355
Zobowiązania                
Instrumenty pochodne 34 3 295 36 3 365 22 3 400 52 3 474
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 266 - 266 - 420 - 420
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 266 - 266 - 312 - 312
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 120 - - 120 737 13 - 750

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2018  Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Instrumenty pochodne - aktywa  Instrumenty pochodne – zobowiązania  Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej Nieruchomości inwestycyjne 
Kapitałowe Dłużne Kapitałowe Certyfikaty inwestycyjne Dłużne przez inne całkowite dochody przez wynik finansowy
Stan na początek okresu – klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 221 4 855 95 - 163 100 52 1 556 365 2 204
Nabycie / otwarcie pozycji - 3 034 - 14 727 16 10 409 3 139
Reklasyfikacje z poziomu I - - 2 - - - - - - -
Reklasyfikacje z poziomu II - 190 1) - - - - - - - 3
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych - - - - - - - - - 4
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: - 49 14 - 3 (30) (9) 29 3 48
- przychody netto z inwestycji - 49 - - - - - 29 - -
- wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i nieruchomości - - (2) - - (3) - - - -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej - - 16 - 3 (27) (9) - 3 48
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach (9) (12) - - - - - 31 - -
Sprzedaż i rozliczenia - (1 056) - - (756) (18) (17) (514) (68) (11)
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - - - - (831)
Reklasyfikacje do poziomu II - (64) - - (14) - - - - -
Różnice kursowe - - 4 - - - - - - -
Stan na koniec okresu 212 6 996 115 14 123 68 36 1 511 303 1 556

1) Do poziomu III przeklasyfikowano obligacje korporacyjne i samorządowe, dla których istotny wpływ na wycenę wywiera parametr implikowany z danych historycznych (spread kredytowy) wykorzystywany w modelu wyceny.

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2017    Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu - Dłużne  Instrumenty pochodne - aktywa  Instrumenty pochodne – zobowią- zania  Nierucho- mości inwesty- cyjne 
Kapitałowe Dłużne Kapitałowe Dłużne
Stan na początek okresu 38 614 17 25 135 53 26 1 589
Nabycie / otwarcie pozycji 6 - 21 - 290 32 23 63
Reklasyfikacje z poziomu II - 662 1) - - 4 - - -
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych i przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - - 830
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: - 31 2 2 3 37 19 (102)
- przychody netto z inwestycji - 31 5 - - (1) - -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej - - (3) 2 3 38 19 (102)
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach 9 (26) - - - - - -
Sprzedaż i rozliczenia - (437) (22) (2) (380) (22) (16) (4)
Reklasyfikacje do nieruchomości własnych i przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - - (196)
Różnice kursowe z przeliczenia (1) - - - - - -  
Zmiana składu grupy 246 252 - - 45 - - 24
Pozostałe - 17 - - - - - -
Stan na koniec okresu 298 1 113 18 25 97 100 52 2 204

1) Do poziomu III przeklasyfikowano obligacje samorządowe, dla których istotny wpływ na wycenę wywiera parametr implikowany z danych historycznych (spread kredytowy) wykorzystywany w modelu wyceny.

9.2.1.1. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Zarówno w 2018, jak i w 2017 roku nie dokonywano zmian sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, których wartość byłaby istotna z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

9.2.1.2. Nieruchomości inwestycyjne zakwalifikowane do Poziomu III wartości godziwej

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III  Rodzaj powierzchni  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie
Nieruchomości biurowe Biurowa Parking 651 12,00 – 14,25 EUR 40,00 – 73,00 EUR 5,95% - 7,75% 710 8,00 – 19,18 EUR 35,00 – 119,88 EUR 6,60% - 7,55%
Nieruchomości handlowe Handlowa - - - 102 w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 7,40% - 8,70%
Nieruchomości magazynowe Biurowa Magazynowa 889 6,48 – 9,15 EUR 3,00 – 4,04 EUR 6,00% - 6,90% 1 365 6,50 – 9,00 EUR 2,40 – 3,60 EUR 6,00% - 7,80%
Pozostałe   16     27    
Razem   1 556     2 204    

9.2.2. Aktywa i zobowiązania niewyceniane w wartości godziwej

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań, dla których jest ona tylko ujawniana  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Poziom I Poziom II Poziom III Razem Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa                
Jednostki wyceniane metodą praw własności – EMC - - 14 14 - - 20 20
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie - - 180 507 180 507 - - 169 393 169 393
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 24 251 2 301 21 541 48 093 17 632 9 849 16 164 43 645
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 24 251 2 301 21 541 48 093 nd. nd. nd. nd.
Dłużne papiery wartościowe 24 251 1 239 11 900 37 390 nd. nd. nd. nd.
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 126 3 153 3 279 nd. nd. nd. nd.
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 936 1 830 2 766 nd. nd. nd. nd.
Pożyczki - - 4 658 4 658 nd. nd. nd. nd.
Utrzymywane do terminu wymagalności nd. nd. nd. nd. 17 631 305 5 582 23 518
Pożyczki nd. nd. nd. nd. 1 9 544 10 582 20 127
Dłużne papiery wartościowe klasyfikowane do portfela pożyczek nd. nd. nd. nd. 1 8 153 5 500 13 654
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży nd. nd. nd. nd. - 553 333 886
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych nd. nd. nd. nd. - 838 1 005 1 843
Pożyczki nd. nd. nd. nd. - - 3 744 3 744
Zobowiązania                
Zobowiązania wobec banków - 781 5 280 6 061 - 1 161 4 092 5 253
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów - - 207 668 207 668 - - 201 605 201 605
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 1) - 5 295 6 800 12 095 - 2 808 6 627 9 435
Zobowiązania podporządkowane 1) - 2 013 4 043 6 056 - 1 257 4 108 5 365
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu - 540 - 540 - 1 167 - 1 167

1) Do poziomu II zaklasyfikowano te zobowiązania, na wycenę których nieobserwowalne parametry nie miały istotnego wpływu. Przede wszystkim są to zobowiązania z tytułu obligacji emitowanych przez Pekao.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All