Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Przychody netto z inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Przychody odsetkowe, w tym: 11 265 8 265
Należności od klientów z tytułu kredytów 8 442 6 183
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 824 nd.
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 216 nd.
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 76 23
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 133 74
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nd. 551
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nd. 921
Dłużne papiery wartościowe klasyfikowane do portfela pożyczek nd. 65
Pożyczki 231 233
Skupione wierzytelności 107 83
Pochodne instrumenty zabezpieczające 190 91
Należności 3 9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 43 32
Przychody z dywidend, w tym: 68 40
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 38 nd.
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 30 nd.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania nd. 31
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu nd. 6
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nd. 3
Różnice kursowe 184 589
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 256 262
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (104) (104)
Koszty działalności inwestycyjnej (23) (28)
Pozostałe 33 27
Przychody netto z inwestycji, razem 11 679 9 051

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All