Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

15.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty finansowe 165 480
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 165 nd.
Instrumenty kapitałowe (162) nd.
Dłużne papiery wartościowe 495 nd.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (168) nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania nd. 219
Instrumenty kapitałowe nd. 178
Dłużne papiery wartościowe nd. 41
Przeznaczone do obrotu nd. 261
Instrumenty kapitałowe nd. 115
Dłużne papiery wartościowe nd. 146
Instrumenty pochodne 537 128
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 15 (32)
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 20 (11)
Nieruchomości inwestycyjne 30 (185)
Należności od klientów z tytułu kredytów 3 nd.
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 770 380

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All