Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

2.3 Udziały niekontrolujące

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

2.3.1. Zasady rachunkowości

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Na dzień objęcia kontroli udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej. Na kolejne daty bilansowa wartość udziałów niekontrolujących jest aktualizowana o wartość całkowitych dochodów należnych udziałowcom niekontrolującym.

2.3.2. Dane ilościowe

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Pekao 1) 79,97% 79,98%
Alior Bank 2) 68,07% 67,77%
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. 43,00% 43,00%
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 39,54% 39,54%
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. 0,91% 0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
AAS Balta 0,01% 0,01%
NZOZ Trzebinia nd. 3) 0,25%

1) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
3) Ze względu na połączenie Elvity z NZOZ Trzebinia.

Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Grupa Pekao 18 251 18 636
Grupa Alior Banku 4 225 4 319
Pozostałe 6 6
Razem 22 482 22 961

1) Informacje o przekształceniu danych na 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

  Aktywa  Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1) 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1)
Wartość firmy 692 692 - -
Wartości niematerialne 1 777 2 032 658 662
Inne aktywa 45 95 35 36
Rzeczowe aktywa trwałe 1 682 1 731 461 476
Nieruchomości inwestycyjne 13 24 - -
Należności od klientów z tytułu kredytów 128 242 118 660 53 811 50 797
Pochodne instrumenty finansowe 1 765 1 608 579 454
Jednostki wyceniane metodą praw własności - - 4 -
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 40 356 52 555 13 636 14 020
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12 262 nd. 6 307 nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 27 266 nd. 7 280 nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 828 nd. 49 nd.
Utrzymywane do terminu wymagalności nd. 3 500 nd. 1 339
Dostępne do sprzedaży nd. 33 593 nd. 12 259
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy nd. 1 731 nd. 87
Pożyczki nd. 13 731 nd. 335
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 112 915 1 076 641
Należności 2 235 2 017 815 785
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 13 219 5 282 2 069 1 338
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 4 64 - -
Aktywa, razem 191 142 185 675 73 144 69 209

1) Informacje o przekształceniu danych na 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

  Kapitały i zobowiązania  Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1) 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1)
Kapitały        
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 22 824 23 304 6 207 6 374
Kapitał podstawowy 262 262 1 306 1 293
Pozostałe kapitały 20 721 20 562 5 609 5 019
Niepodzielony wynik 1 841 2 480 (708) 62
Udziały niekontrolujące 11 - - 1
Kapitały, razem 22 835 23 304 6 207 6 375
         
Zobowiązania        
Rezerwy na świadczenia pracownicze 407 425 32 43
Inne rezerwy 297 305 119 77
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 38 - -
Zobowiązania finansowe 164 636 157 903 65 373 60 905
Inne zobowiązania 2 934 3 700 1 413 1 809
Zobowiązania, razem 168 307 162 371 66 937 62 834
Kapitały i zobowiązania, razem 191 142 185 675 73 144 69 209

W poniższej tabeli zaprezentowano skonsolidowane dane Grupy PZU z wydzielonymi danymi Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniającymi efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolida- cyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 - - 16 23 486
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (755) - - - (755)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 715 - - 16 22 731
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (365) - - (8) (373)
Składki zarobione netto 22 350 - - 8 22 358
           
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 374 (2 380) (819) 58 233
Przychody netto z inwestycji 11 679 (6 644) (3 692) 23 1 366
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji (15) (190) (111) - (316)
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych   (1 804)   525   1 152   -   (127)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 770 (5) (608) (5) 152
Pozostałe przychody operacyjne 1 693 (443) (458) 27 819
           
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (14 980) - - - (14 980)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 417 - - - 417
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 563) - - - (14 563)
Koszty z tytułu prowizji i opłat (754) 392 360 - (2)
Koszty odsetkowe (2 046) 1 117 776 (16) (169)
Koszty akwizycji (3 130) - - (49) (3 179)
Koszty administracyjne (6 609) 3 398 1 574 (27) (1 664)
Pozostałe koszty operacyjne (3 858) 1 479 788 (19) (1 610)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 087 (2 751) (1 038) - 3 298
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności (1) - - - (1)
Zysk (strata) brutto 7 086 (2 751) (1 038) - 3 297
Podatek dochodowy (1 718) 694 286 - (738)
Zysk (strata) netto 5 368 (2 057) (752) - 2 559

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 1) (przekształcone) Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolida- cyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 - - - 22 847
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (612) - - - (612)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 235 - - - 22 235
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (881) - - - (881)
Składki zarobione netto 21 354 - - - 21 354
           
Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 319 (1 279) (831) 15 224
Przychody netto z inwestycji 9 051 (3 677) (3 900) 13 1 487
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 247 (58) (7) - 182
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych   (1 207)   267   908   -   (32)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 380 (5) (36) - 339
Pozostałe przychody operacyjne 1 178 (185) (169) - 824
           
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (15 376) - - - (15 376)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 435 - - - 435
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 941) - - - (14 941)
           
Koszty z tytułu prowizji i opłat (557) 196 343 - (18)
Koszty odsetkowe (1 350) 607 635 (13) (121)
Koszty akwizycji (2 901) - - (15) (2 916)
Koszty administracyjne (5 357) 1 915 1 795 - (1 647)
Pozostałe koszty operacyjne (2 758) 721 500 - (1 537)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 458 (1 498) (762) - 3 198
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 (22) - - (6)
Zysk (strata) brutto 5 474 (1 520) (762) - 3 192
Podatek dochodowy (1 289) 367 231 - (691)
Zysk (strata) netto 4 185 (1 153) (531) - 2 501

1) Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

    Sprawozdanie z całkowitych dochodów  Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 czerwca – 31 grudnia 2017 (przekształcone)1) 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017 (przekształcone)1)
Zysk netto 2 057 1 153 752 531
Inne całkowite dochody 88 24 27 86
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 13 nd. (7) nd.
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10 nd. - nd.
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży nd. 6 - 86
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto 65 11 34 -
Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi - 7 - -
Dochody całkowite netto, razem 2 145 1 177 779 617

1) Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 czerwca – 31 grudnia 2017 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 233) 10 233 2 067 3 067
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 745 (9 729) (949) (3 651)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 387 (184) (413) 869
Przepływy pieniężne netto, razem 7 899 320 705 285

  Informacje o dywidendach  Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 czerwca – 31 grudnia 2017 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
Data uchwalenia dywidendy 21 czerwca 2018 19 kwietnia 2017 - -
Dzień dywidendy 6 lipca 2018 21 czerwca 2017 - -
Dzień wypłaty dywidendy 20 lipca 2018 6 lipca 2017 - -
Kwota dywidendy na akcję (w zł) 7,90 8,68 - -
Wartość dywidendy przypadająca Grupie PZU 415 456 - -
Wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym 1 659 1 822 - -

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All