Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

3. Struktura akcjonariatu

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 1) 34,1875%
2 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny 43 825 000   5,0751%
3 Pozostali akcjonariusze 524 480 700 60,7374%
Razem 863 523 000 100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 21/2018 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU, które odbyło się 28 czerwca 2018 roku.

Stan na 31 grudnia 2017 roku

  Lp.   Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 1) 34,1875%
2 Pozostali akcjonariusze 568 305 700 65,8125%
Razem 863 523 000 100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 11/2018 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu PZU rozpoczętym 27 lutego, a zakończonym 9 marca 2018 roku.

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 25

Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W wyniku transakcji nabycia akcji PZU, rozliczonych 6 czerwca 2018 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły stan posiadania akcji PZU do 5,03% kapitału zakładowego PZU, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU. 28 czerwca 2018 roku, tj. w dniu odbycia ZWZ PZU Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 43 825 000 akcji, co stanowi 5,0751% kapitału zakładowego PZU i uprawnia do 43 825 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All