Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

30.2. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 30 Rzeczowe Aktywa Trwale > 30.2. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho- mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 014 204 181 2 766 443 4 608
Zmiany (z tytułu): 95 22 17 14 42 190
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 64 26 237 51 30 408
- zmiana składu grupy - - - - 2 2
- sprzedaż i likwidacja (64) (37) (6) (79) (42) (228)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 31 - 31
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - (24) - (24)
- przeniesienia 78 27 (167) 30 32 -
- różnice kursowe i pozostałe 17 6 (47) 5 20 1
Wartość brutto na koniec okresu 1 109 226 198 2 780 485 4 798
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (449) (77) - (471) (217) (1 214)
Zmiany (z tytułu): (127) (11) - (146) (16) (300)
- amortyzacja za okres (179) (33) - (157) (46) (415)
- sprzedaż i likwidacja 52 22 - 8 30 112
- różnice kursowe i pozostałe - - - 3 - 3
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (576) (88) - (617) (233) (1 514)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (10) - (5) (80) (12) (107)
Zmiany odniesione na: (1) - - (20) - (21)
- pozostałe koszty operacyjne (1) - - (36) - (37)
- pozostałe przychody operacyjne - - - 16 - 16
Inne zmiany 7 - 5 15 1 28
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (4) - - (85) (11) (100)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 529 138 198 2 078 241 3 184

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2017 (przekształcone) Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho- mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 688 153 65 1 295 379 2 580
Zmiany (z tytułu): 326 51 116 1 471 64 2 028
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 65 12 200 10 39 326
- zmiana składu grupy 268 42 65 1 293 40 1 708
- sprzedaż i likwidacja (83) (26) - (29) (17) (155)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - (4) - (4)
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - 157 - 157
- przeniesienia 57 4 (118) 40 17 -
- różnice kursowe i pozostałe 19 19 (31) 4 (15) (4)
Wartość brutto na koniec okresu 1 014 204 181 2 766 443 4 608
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (378) (65) - (399) (169) (1 011)
Zmiany (z tytułu): (71) (12) - (72) (48) (203)
- amortyzacja za okres (151) (29) - (85) (66) (331)
- sprzedaż i likwidacja 78 18 - 11 11 118
- różnice kursowe i pozostałe 2 (1) - 2 7 10
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (449) (77) - (471) (217) (1 214)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (1) - (5) (95) (1) (102)
Zmiany odniesione na: (10) - - 10 (11) (11)
- pozostałe koszty operacyjne (11) - - (2) (11) (24)
- pozostałe przychody operacyjne 1 - - 12 - 13
Inne zmiany 1 - - 5 - 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (10) - (5) (80) (12) (107)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 555 127 176 2 215 214 3 287

W pozycjach „przeniesienia do i z nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 31

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All