Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

32.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Jednostki stowarzyszone 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
EMC Instytut Medyczny SA 12 20
PayPo sp. z o.o. 4 -
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA 1 -
Jednostki stowarzyszone, razem 17 20

Uzgodnienie wyceny EMC 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Aktywa netto EMC 119 123
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC (7) (8)
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu (1) (1)
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności 111 114
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC 31 33
Wartość firmy 29 29
Odpis z tytułu utraty wartości (48) (42)
Wartość bilansowa 12 20

Jednostki stowarzyszone z Grupą PZU nie są jednostkami strategicznymi. Informacje o udziale w kapitale i głosach poszczególnych jednostek stowarzyszonych zaprezentowano w punkcie 2.2. Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone w postaci dywidend pieniężnych.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All