Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

40.3 Pozostałe kapitały

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

40.3.1. Zasady rachunkowości 

Akcje własne nabyte i zatrzymane przez konsolidowane jednostki Grupy PZU wykazuje się w cenie nabycia. W pozycji „Kapitał zapasowy” ujmuje się:

  • efekt dystrybucji zysku, zgodnie z regulacjami prawnymi kraju siedziby spółki (w Polsce zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych) oraz statutów spółek Grupy PZU;
  • kapitał powstały przy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, uprzednio przeniesionych z nieruchomości własnych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 31;
  • różnicę pomiędzy zmianą wartości udziału niekontrolującego a wartością godziwą zapłaty w transakcjach z udziałowcami niekontrolującymi.

W pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” ujmowane są skutki:

  • przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – od 1 stycznia 2018 roku (do 31 grudnia 2017 roku – aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży);
  • przeszacowania wartości nieruchomości do ich wartości godziwej na dzień ich przekwalifikowania z nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby do nieruchomości inwestycyjnych;
  • wyceny instrumentów zabezpieczających, w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych; po uwzględnieniu korespondującej zmiany aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Pozycja „Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych” obejmuje kwoty wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na skutek zmian założeń aktuarialnych i korekt założeń aktuarialnych ex post – demograficznych (np. umieralności, wskaźnika rotacji pracowników) oraz finansowych (np. stopy dyskontowej czy prognozowanej stopy wzrostu wynagrodzeń).

„Różnice kursowe z przeliczenia” zawierają różnice powstałe na skutek przeliczeń danych finansowych podmiotów zagranicznych według kursów walutowych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.5.

40.3.2. Dane ilościowe

Pozostałe kapitały 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Akcje własne (11) -
Kapitał zapasowy 12 660 11 824
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej 538 538
Podział wyników spółek Grupy PZU 12 079 11 231
Pozostały 43 55
Kapitał z aktualizacji wyceny (65) 157
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 94 78
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (255) nd.
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 78 85
Jednostki wyceniane metodą praw własności 1 1
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 17 (7)
Pozostałe kapitały rezerwowe 18 5
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - 4
Różnice kursowe z przeliczenia (36) (73)
Lietuvos Draudimas AB 15 (13)
AAS Balta 7 -
PZU Ukraina (49) (51)
PZU Ukraina Życie (10) (10)
Pozostałe 1 1
Pozostałe kapitały, razem 12 566 11 917

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (2018) / dostępnych do sprzedaży (2017) 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Stan na początek okresu 78 25
Zastosowanie MSSF9 7 nd.
Zmiany 9 53
- zmiana wartości godziwej 30 132
- sprzedaż (21) (79)
Stan na koniec okresu 94 78

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All