Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

41.3 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 41 Rezerwy Techniczno Ubezpieczeniowe > 41.3 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
brutto udział reaseku- ratorów udział własny brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 23 508 (1 512) 21 996 22 000 (1 250) 20 750
Rezerwa składek 8 416 (594) 7 822 7 877 (466) 7 411
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 10 - 10 37 (3) 34
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 9 098 (724) 8 374 8 301 (585) 7 716
- na szkody zgłoszone 3 280 (603) 2 677 3 187 (533) 2 654
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 3 939 (103) 3 836 3 348 (41) 3 307
:::- na koszty likwidacji szkód 1 879 (18) 1 861 1 766 (11) 1 755
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 981 (194) 5 787 5 776 (190) 5 586
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3 - 3 9 (6) 3
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 22 331 - 22 331 22 558 - 22 558
Rezerwa składek 99 - 99 94 - 94
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 204 - 16 204 16 060 - 16 060
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 592 - 592 597 - 597
- na szkody zgłoszone 152 - 152 153 - 153
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 434 - 434 437 - 437
- na koszty obsługi świadczeń 6 - 6 7 - 7
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 4 - 4 5 - 5
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 256 - 256 287 - 287
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 176 - 5 176 5 515 - 5 515
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 45 839 (1 512) 44 327 44 558 (1 250) 43 308

41.3.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 439 (10) 429 392 (10) 382
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 14 323 (380) 13 943 13 544 (361) 13 183
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 968 (21) 2 947 2 769 (21) 2 748
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 110 (42) 68 88 (20) 68
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 489 (706) 1 783 2 221 (547) 1 674
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 336 (162) 2 174 2 157 (106) 2 051
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 233 (89) 144 196 (77) 119
Świadczenie pomocy (grupa 18) 302 (1) 301 280 (1) 279
Ochrona prawna (grupa 17) 14 - 14 10 - 10
Pozostałe (grupa 16) 294 (101) 193 343 (107) 236
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 23 508 (1 512) 21 996 22 000 (1 250) 20 750

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Krótkoterminowe 6 314 (374) 5 940 5 162 (312) 4 850
Długoterminowe 17 194 (1 138) 16 056 16 838 (938) 15 900
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 23 508 (1 512) 21 996 22 000 (1 250) 20 750

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2018 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 7 877 (466) 7 411 6 957 (377) 6 580
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 7 759 (525) 7 234 7 334 (429) 6 905
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (7 246) 400 (6 846) (6 366) 336 (6 030)
Różnice kursowe w okresie 26 (3) 23 (48) 4 (44)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 8 416 (594) 7 822 7 877 (466) 7 411

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 37 (3) 34 26 - 26
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 6 - 6 33 (3) 30
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (34) 3 (31) (21) - (21)
Różnice kursowe w okresie 1 - 1 (1) - (1)
Stan na koniec okresu 10 - 10 37 (3) 34

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 8 301 (585) 7 716 7 730 (421) 7 309
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: (3 126) 238 (2 888) (2 713) 177 (2 536)
- wypłacone odszkodowania (2 703) 234 (2 469) (2 308) 170 (2 138)
- koszty likwidacji szkód (423) 4 (419) (405) 7 (398)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 3 904 (371) 3 533 3 305 (348) 2 957
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 3 765 (489) 3 276 3 212 (223) 2 989
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 139 118 257 93 (125) (32)
Pozostałe zmiany - (3) (3) 6 4 10
Różnice kursowe w okresie 19 (3) 16 (27) 3 (24)
Stan na koniec okresu 9 098 (724) 8 374 8 301 (585) 7 716

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 776 (190) 5 586 5 673 (192) 5 481
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich (319) 7 (312) (355) 11 (344)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 250 (11) 239 212 (4) 208
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych (16) 1 (15) (16) 1 (15)
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 288 - 288 203 (4) 199
Pozostałe zmiany 2 (1) 1 59 (2) 57
Stan na koniec okresu 5 981 (194) 5 787 5 776 (190) 5 586

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 352 - 16 352 16 254 - 16 254
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 350 - 350 333 - 333
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich (246) - (246) (218) - (218)
Różnice kursowe 8 - 8 (17) - (17)
Stan na koniec okresu 16 464 - 16 464 16 352 - 16 352

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 515 - 5 515 4 917 - 4 917
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 045 - 1 045 1 411 - 1 411
Pobrane opłaty (104) - (104) (90) - (90)
Przychody z lokat funduszu (182) - (182) 287 - 287
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. (1 054) - (1 054) (952) - (952)
Pozostałe zmiany (44) - (44) (58) - (58)
Stan na koniec okresu 5 176 - 5 176 5 515 - 5 515

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia  1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
  brutto udział reaseku- ratorów udział własny   brutto udział reaseku- ratorów udział własny
Stan na początek okresu 597 - 597 542 - 542
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku (598) - (598) (572) - (572)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 593 - 593 627 - 627
Stan na koniec okresu 592 - 592 597 - 597

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All