Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

43.3. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 43 Inne Rezerwy > 43.3. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Inne rezerwy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Krótkoterminowe 256 279
Długoterminowe 263 218
Inne rezerwy, razem 519 497

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na 31 grudnia 2017 Zastoso- wanie MSSF9 Stan na początek okresu Zwięk- szenie Wyko- rzystanie Rozwią- zanie Inne zmiany Stan na koniec okresu
Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia 260 159 419 441 (25) (477) (42) 316
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania 82 - 82 52 (12) (55) - 67
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 57 - 57 - - - 28 85
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 63 - 63 - (36) (7) - 20
Pozostałe 35 - 35 10 (13) (1) - 31
Inne rezerwy, razem 497 159 656 503 (86) (540) (14) 519

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2017 Stan na początek okresu Zwięk- szenie Wyko- rzystanie Rozwią- zanie Zmiana składu grupy   Inne zmiany Stan na koniec okresu
Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia 18 76 - (48) 214 - 260
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania 11 16 (7) (1) 56 7 82
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 58 - - (1) - - 57
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 252 61 (222) (28) - - 63
Pozostałe 28 26 (4) (3) 24 (36) 35
Inne rezerwy, razem 367 179 (233) (81) 294 (29) 497

Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia

Pozycja zawiera rezerwy tworzone przez banki na potencjalne utraty korzyści ekonomicznych wynikających z ekspozycji pozabilansowych (np. udzielonych gwarancji lub ekspozycji kredytowych).

Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK

Kwota 28 mln dotyczy kary zwróconej przez UOKiK do Pekao. Ze względu na potencjalne ryzyko wypływu środków w związku z tą sprawą Grupa PZU nie rozpoznała przychodu z tytułu zwróconych środków, lecz utworzyła rezerwę.

Informacje na temat kary nałożonej w postępowaniu Prezesa UOKiK wobec PZU zaprezentowano w punkcie 50.2. 

Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji

Pozycja zawiera przede wszystkim rezerwę restrukturyzacyjną utworzoną przez Alior Bank, przeznaczoną na wypłaty odpraw ustawowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego oraz rezerwę przeznaczoną na koszty związane z restrukturyzacją sieci oddziałów. Stan rezerwy na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 10 mln zł (na 31 grudnia 2017 roku: 39 mln zł).

Pozostała część salda (na 31 grudnia 2018 roku: 10 mln zł, na 31 grudnia 2017 roku: 24 mln zł) dotyczy procesu restrukturyzacji prowadzonego w PZU i PZU Życie.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All