Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

45.2. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 45 Zobowiazania Finansowe > 45.2. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zobowiązania finansowe 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 4 017 4 956
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 2 450 2 606
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych 771 682
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej 144 186
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 120 750
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 266 312
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 266 420
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 232 299 219 594
Zobowiązania wobec banków 6 044 5 323
Depozyty bieżące 1 058 996
Depozyty jednodniowe 207 372
Depozyty terminowe 7 311
Kredyty otrzymane 4 386 3 380
Pozostałe zobowiązania 386 264
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 207 635 198 163
Depozyty bieżące 137 559 122 956
Depozyty terminowe 69 350 74 453
Pozostałe zobowiązania 726 754
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 12 009 9 610
Zobowiązania podporządkowane 6 061 5 319
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 540 1 167
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 10 11
Zobowiązania finansowe, razem 236 316 224 550

Zobowiązania finansowe wg wymagalności 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Do 1 roku 218 952 206 158
Powyżej 1 roku do 5 lat 10 332 11 801
Powyżej 5 lat 7 032 6 591
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem 236 316 224 550

45.2.1. Pochodne instrumenty finansowe

Dodatkowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych zaprezentowano w punkcie 34.

45.2.2. Zobowiązania podporządkowane

  Wartość nominalna (w mln) Waluta Oprocentowanie Data emisji (otrzymania) / Data wykupu (spłaty) Wartość bilansowa 31 grudnia 2018 (w mln zł) Wartość bilansowa 31 grudnia 2017 (w mln zł)
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU
Obligacje podporządkowane PZU 2 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 czerwca 2017 29 lipca 2027 2 279 2 285
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao
Obligacje serii A 1 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 października 2017 29 października 2027 1 257 1 257
Obligacje serii B 550 PLN WIBOR 6M + marża października 2018 października 2028 548 nd.
Obligacje serii C 200 PLN WIBOR 6M + marża 15 października 2018 14 października 2033 196 nd.
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku
Pożyczka podporządkowana 10 EUR EURIBOR 3M + marża 12 października 2011 12 października 2019 43 42
Obligacje serii F 322 PLN WIBOR 6M+ marża 26 września 2014 26 września 2024 225 225
Obligacje serii G 193 PLN WIBOR 6M + marża 31 marca 2015 31 marca 2021 196 196
Obligacje serii I oraz I1 183 PLN WIBOR 6M+ marża 4 grudnia 2015 6 grudnia 2021 148 147
Obligacje serii K oraz K1 600 PLN WIBOR 6M+ marża 20 października 2017 20 października 2025 605 605
Obligacje Meritum Bank serii B 67 PLN WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 2013 29 kwietnia 2021 68 68
Obligacje Meritum Bank serii C 80 PLN WIBOR 6M+ marża 21 października 2014 21 października 2022 81 80
Obligacje serii EUR001 10 EUR LIBOR 6M+ marża 4 lutego 2016 4 lutego 2022 44 43
Obligacje serii P1A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 14 kwietnia 2016 16 maja 2022 151 150
Obligacje serii P1B 70 PLN WIBOR 6M+ marża 21 kwietnia 2016 16 maja 2024 70 70
Obligacje serii P2A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 27 grudnia 2017 29 grudnia 2025 150 151
Zobowiązania podporządkowane 6 061 5 319

Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Pekao i Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne. 

45.2.3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Obligacje PZU Finance AB (publ.) 3 676 3 478
Obligacje Alior Banku serii J 268 253
Obligacje Pekao 1 978 90
Certyfikaty depozytowe 4 542 4 541
Listy zastawne 1 545 1 248
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 12 009 9 610

  Wartość nominalna Oprocentowanie Daty emisji Data wykupu
Obligacje PZU Finance AB (publ.) 850 mln euro 1,375% 3 lipca 2014 16 października 2015 3 lipca 2019
Obligacje Alior Banku serii J 250 mln zł WIBOR 6M + marża 11 sierpnia 2017 11 sierpnia 2020

Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Nie określono maksymalnej wartości gwarancji, obowiązującej do chwili wygaśnięcia roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All