Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

5.3 Objaśnienie różnic między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 5.3 Objaśnienie różnic między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

5.3.1. Rozliczenie nabycia Pekao 

W związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Pekao dokonano retrospektywnego przekształcenia danych na 31 grudnia 2017 roku. Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 2.4.1.

5.3.2. Zmiana prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym rachunku zysków i strat 

W celu lepszego zaprezentowania sytuacji finansowej Grupy PZU oraz wyników finansowych dokonano następujących zmian prezentacyjnych:

  • w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
    • wydzielono do odrębnej pozycji należności od klientów z tytułu kredytów;
    • wydzielono do odrębnej pozycji pochodne instrumenty finansowe i połączono z pochodnymi instrumentami zabezpieczającymi, prezentując odpowiednie rozbicie w nocie dodatkowej;
  • w skonsolidowanym rachunku zysków i strat podzielono linię „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji” na dwie odrębne pozycje: „Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji” oraz „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”.

Dane porównywalne przekształcono odpowiednio. 

5.3.3. Zmiany danych porównywalnych w Alior Banku

Korekta błędu dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012 – 2017

Alior Bank dokonał korekty rozliczenia podatku dochodowego za lata 2012 – 2017 w związku z błędnym wyłączaniem w rachunku podatkowym za te lata odsetek naliczonych nieotrzymanych na dzień spisania należności nieściągalnych, które powodowało zaniżenie podstawy opodatkowania. Jednocześnie część odsetek od należności spisanych do ewidencji pozabilansowej była nieprawidłowo ujmowana jako dodatnia różnica przejściowa i wliczana do podstawy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Korekta obniżyła kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku o 17 mln zł (odpowiednio 5 mln zł na udziale Grupy PZU oraz 12 mln zł na udziałach niekontrolujących) i zysk netto za 2017 rok o 3 mln zł (odpowiednio 1 mln zł na udziale Grupy PZU oraz 2 mln zł na udziałach niekontrolujących).

5.3.3.1. Korekta ujęcia wyniku na produktach strukturyzowanych

Alior Bank dokonał zmiany metody wyceny wartości godziwej opcji wbudowanej w emitowane przez bank produkty strukturyzowane (certyfikaty depozytowe). Poprzednio opcje wbudowane wyceniane były w oparciu o parametry niepochodzące z aktywnego rynku. Obecnie do wyceny stosowane są parametry z rynku międzybankowego, na którym bank zawiera transakcje odwrotne, zabezpieczające opcje wbudowane w produkty strukturyzowane. Alior Bank dokonał również zmiany metody rozliczania kosztów i przychodów związanych z emisją certyfikatów depozytowych. W oparciu o poprzednią metodykę, koszty krańcowe były kwotowo zbliżone do kwoty opłaty dystrybucyjnej i w związku z tym, koszty i opłata były ujmowane jednorazowo w momencie zawarcia transakcji. Alior Bank dokonał przeglądu kosztów krańcowych, w wyniku czego ich poziom został obniżony, w związku z czym obecnie Alior Bank rozlicza zarówno przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej, jak i koszty krańcowe w czasie do daty zapadalności certyfikatów depozytowych.

Korekta obniżyła kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku o 35 mln zł (odpowiednio 11 mln zł na udziale Grupy PZU oraz 24 mln zł na udziałach niekontrolujących) i obniżyła zysk netto za 2017 rok o 22 mln zł (odpowiednio 7 mln zł na udziale Grupy PZU oraz 15 mln zł na udziałach niekontrolujących).

5.3.3.3. Korekta ujęcia kosztu z tytułu opłaty na BFG w zakresie części składki w postaci blokady papierów wartościowych w ubiegłym okresie

W związku ze zmianą od roku 2017 ustawy o BFG oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do BFG, Alior Bank korzystając z §4 niniejszego rozporządzenia dokonuje rozliczenia (30% należnej składki) z BFG w formie zobowiązania do zapłaty, w postaci blokady papierów wartościowych. Po otrzymaniu 2 marca 2017 roku oraz 20 kwietnia 2017 roku pism z BFG określających wysokość składek na Fundusz Gwarantowania Depozytów i Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji, Alior Bank zastosował niepoprawny sposób ewidencji, ujmując tę część składki analogicznie, jak w przypadku blokady papierów wartościowych na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych i w związku z tym nie ujął kosztu z tytułu zobowiązania do zapłaty w rachunku zysków i strat. Zgodnie z MSR 37 oraz KIMSSF 21 zobowiązanie do zapłaty w postaci blokady papierów wartościowych, podobnie jak pozostała część składki na BFG, powinno być ujmowane jako koszt okresu bieżącego. W związku z tym Alior Bank dokonał korekty retrospektywnej ujmując zobowiązanie do zapłaty w postaci blokady papierów wartościowych za rok 2017 jako koszt 2017 roku i dokonując przekształcenia danych porównawczych.

Korekta obniżyła kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku i zysk netto za 2017 rok o 19 mln zł (odpowiednio 6 mln zł na udziale Grupy PZU oraz 13 mln zł na udziałach niekontrolujących).

5.3.4. Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

W kolejnych tabelach zaprezentowano wpływ powyższych zmian na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa 31 grudnia 2017 (historyczne) Korekta 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1 stycznia 2017 (historyczne) Korekta 1 stycznia 2017 (przekształcone)
Wartość firmy 3 839 (9) 1) 3 830 1 583 - 1 583
Rzeczowe aktywa trwałe 3 239 48 1) 3 287 1 467 - 1 467
Nieruchomości inwestycyjne 2 354 1 1) 2 355 1 738 - 1 738
Należności od klientów z tytułu kredytów nd. 169 457 2) 169 457 nd. 44 998 2) 44 998
Pochodne instrumenty finansowe nd. 2 351 2) 2 351 nd. 953 2) 953
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 281 854 (171 808) 2) 110 046 105 286 (45 951) 2) 59 335
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 22 247 (2 004) 2)   20 243   21 882 (881) 2) 21 001
Pochodne instrumenty zabezpieczające 347 (347) 2) nd. 72 (72) 2) nd.
Pożyczki 189 504 (169 457) 2) 20 047 54 334 (44 998) 2) 9 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 577 (10) 1)
23 3)
1 590 633 8 3) 641
Aktywa, razem 317 405 53 317 458 125 296 8 125 304

Kapitały i zobowiązania 31 grudnia 2017 (historyczne)   Korekta 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1 stycznia 2017 (historyczne)   Korekta 1 stycznia 2017 (przekształcone)
Kapitały            
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 622 (23) 14 599 12 998 (8) 12 990
Niepodzielony wynik 2 619 (1) 1)
(22) 3)
2 596 2 043 (8) 3) 2 035
Udziały niekontrolujące 22 979 31 1)
(49) 3)
22 961 4 086 (19) 3) 4 067
Kapitały, razem 37 601 (41) 37 560 17 084 (27) 17 057
Zobowiązania finansowe 224 507 43 3) 224 550 60 030 15 3) 60 045
Inne zobowiązania 9 045 51 3) 9 096 4 991 20 3) 5 011
Zobowiązania, razem 279 804 94 279 898 108 212 35 108 247
Kapitały i zobowiązania, razem 317 405 53 317 458 125 296 8 125 304

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1.
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.2.
3) Zmiana opisana w punkcie 5.3.3.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (historyczne)   Korekta 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 341 (22) 3) 2 319
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (960) 960 2) nd.
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji nd. 247 2) 247
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych nd. (1 207) 2) (1 207)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 411 (31) 3) 380
Koszty odsetkowe (1 365) 15 3) (1 350)
Koszty administracyjne (5 364) (4) 1)
11 3)
(5 357)
Pozostałe koszty operacyjne (2 737) (21) 3) (2 758)
Zysk brutto 5 526 (52) 5 474
Podatek dochodowy (1 293) 4 (1 289)
Zysk netto 4 233 (48) 4 185

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1.
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.2.
3) Zmiana opisana w punkcie 5.3.3.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (historyczne)   Korekta 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Zysk netto 4 233 (48) 4 185
Inne całkowite dochody 66 - 66
Dochody całkowite netto, razem 4 299 (48) 4 251
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej 2 897 (15) 2 882
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 402 (33) 1 369

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (historyczne) Korekta 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Zysk brutto 5 526 (52) 5 474
Korekty 9 896 52 9 948
Zmiana stanu zobowiązań 1 977 48 2 025
Pozostałe korekty 2 642 4 2 646
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 422 - 15 422

1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1.
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.3.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All