Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Dochody Grupy PZU

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Składki

W 2018 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 23 470 mln zł, czyli o 2,7% wyższe niż w 2017 roku. W ramach poszczególnych segmentów Grupa PZU zanotowała:

 • wyższą o 296 mln zł sprzedaż w segmencie klienta masowego (z wyłączeniem składki między segmentami) w porównaniu do 2017 roku, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w konsekwencji wzrostu średniej składki i przy wyrównanym poziomie liczby ubezpieczeń OC;
 • wzrost składki w segmencie klienta korporacyjnego względem 2017 roku o 386 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych na skutek wyższej średniej składki przy spadku liczby ubezpieczeń AC oraz wyższa sprzedaż ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w wyniku zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej;
 • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - wyższa składka o 36 mln zł w szczególności w wyniku pozyskania kolejnych składek w ubezpieczeniach zdrowotnych;
 • w segmencie ubezpieczeń indywidualnych spadek składki o 318 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance;
 • wzrost przypisu składki zebranej przez spółki zagraniczne względem 2017 roku o 222 mln zł, w tym głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych w krajach bałtyckich.

 

Składki

 

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości Przypis składki brutto (na zewnątrz)
2018 2017 2016 2015 2014
RAZEM 23 470 22 847 20 219 18 359 16 885
Razem ub. majątkowe i osobowe - Polska (składka przypisana na zewnątrz) 13 384 12 702 10 878 9 074 8 367
Ubezpieczenia masowe - Polska 10 325 10 029 8 742 7 309 6 560
OC komunikacyjne 4 610 4 606 3 635 2 595 2 373
AC komunikacyjne 2 524 2 406 2 147 1 727 1 579
Inne produkty 3 191 3 017 2 960 2 987 2 608
Ubezpieczenia korporacyjne - Polska 3 059 2 673 2 136 1 765 1 807
OC komunikacyjne 845 735 532 367 354
AC komunikacyjne 878 848 712 510 461
Inne produkty 1 336 1 090 892 888 992
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 8 237 8 519 7 949 7 923 7 808
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane - Polska 6 891 6 855 6 775 6 689 6 539
Ubezpieczenia indywidualne - Polska 1 346 1 664 1 174 1 234 1 269
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe - Ukraina i Kraje bałtyckie 1 729 1 527 1 305 1 288 632
Ukraina ubezpieczenia majątkowe i osobowe 202 181 173 138 133
Kraje bałtyckie ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 527 1 346 1 132 1 150 499
Razem ubezpieczenia na życie - Ukraina i Kraje bałtyckie 120 100 88 74 78
Ukraina ubezpieczenia na życie 55 42 37 31 41
Kraje bałtyckie ubezpieczenia na życie 65 58 51 43 37

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat w 2018 roku wyniosły 2 620 mln zł, czyli były o 858 mln zł wyższe niż w poprzednim roku głównie w wyniku rozpoczęcia konsolidacji Pekao.

Obejmowały one przede wszystkim:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat na działalności bankowej w wysokości 1 925 mln zł (w tym głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń);
 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE. Wyniosły one 122 mln zł (wzrost o 1,7% w porównaniu z poprzednim rokiem w wyniku wyższych średnich aktywów netto OFE PZU);
 • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w wysokości 562 mln zł, czyli o 285 mln zł wyższe niż w poprzednim roku głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Banku Pekao.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

W 2018 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej2 z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 8 584 mln zł wobec 7 121 mln zł w 2017 roku. Wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku. Wyłączając wpływ danych Pekao i Alior Bank wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w 2018 roku wyniósł 904 mln zł i był niższy niż w ubiegłym roku o 951 mln zł

Następujące czynniki miały wpływ na osiągnięte dochody:

 • niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW – spadek indeksu WIG o 9,5% w 2018 roku wobec wzrostu o 23,2% w analogicznym okresie roku ubiegłego;
 • lepsze wyniki portfela obligacji skarbowych wycenianych rynkowo w związku z korzystniejszą sytuacją na rynku długu;
 • ujemny wpływ różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych w związku z osłabieniem kursu PLN względem EUR wobec umocnienia w porównywalnym okresie skompensowany częściowo lepszym wynikiem inwestycji denominowanych w EUR.

Dodatkowo osiągnięto słabsze wyniki portfela aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych o 528 mln zł r/r, które jednak pozostają bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez niższy poziom odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.

W 2018 roku wartość portfela lokat3 Grupy PZU z wyłączeniem wpływu działalności bankowej wynosiła 50 270 mln zł wobec 46 164 mln zł na koniec 2017 roku.

Wzrost poziomu portfela lokat był związany ze zwiększonym napływem środków ze składki w związku z rozwojem biznesu jak i wzrostem wartości lokat.

Wzrost salda transakcji reverse repo i lokat terminowych w instytucjach kredytowych zawieranych na rynku międzybankowym miał na celu zwiększenie efektywności prowadzonej działalności lokacyjnej. Wzrost salda powyższych transakcji jest częściowo bilansowany zmniejszeniem salda środków prezentowanych w należnościach, które wykazywane są poza portfelem lokat.

Grupa prowadzi działalność inwestycyjną zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, płynności i rentowności dlatego dłużne skarbowe papiery wartościowe stanowiły ponad 60% portfela lokat.

Struktura portfela lokat z wyłączeniem działalności bankowej* (w %)

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

W 2018 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 2 165 mln zł wobec także ujemnego w 2017 roku na poziomie 1 580 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

 • podatek od instytucji finansowych – obciążenie Grupy PZU (łączenie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2018 roku wyniosło 1 092 mln zł wobec 822 mln zł w ubiegłym roku. Wyższe obciążenie to efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku;
 • wyższe o 53 mln zł koszty amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji przejęcia spółek (efekt zakupu udziałów w Pekao w czerwcu 2017 roku);
 • wzrost opłat na BFG ze 121 mln zł w 2017 roku do poziomu 372 mln zł w 2018 roku (efekt zakupu udziałów w Pekao).

 

2 Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, zmianę wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.
3 Portfel lokat obejmuje inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe (łącznie z produktami inwestycyjnymi), nieruchomości inwestycyjne (włącznie z częścią prezentowaną w kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży), pochodne instrumenty finansowe wraz z ujemną wyceną instrumentów pochodnych oraz zobowiązaniami z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu prezentowanymi w zobowiązaniach finansowych.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All