Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Komentarz do osiągniętych wyników > Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

W 2018 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 7 086 mln zł wobec 5 474 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 29,4%). Zysk netto osiągnął poziom 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł od wyniku z 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku (wzrost o 11,0%).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto wzrósł o 27,5% względem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2018 rok wyniósł 7 087 mln zł i był wyższy o 1 629 mln zł w stosunku do wyniku za 2017 rok.

Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt wzrostu średniej składki przy spadku liczby ubezpieczeń), zawarcie kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższą sprzedaż w spółkach zagranicznych (głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych);
 • wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych głównie w efekcie wzrostu wyniku portfela ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w związku z niższym poziomem szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi oraz portfela Auto Casco, nieznacznie niwelowaną spadkiem wyniku w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych - efekt doszacowania rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku;
 • wyższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń Auto Casco przy wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń OC i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
 • wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela ubezpieczeń, poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń;
 • lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Bank w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych;
 • niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW.

Na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu działalności bankowej kwotą 3 047 mln zł w 2018 roku względem 1 749 mln zł w 2017 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • wzrost składki przypisanej brutto o 2,7% do poziomu 23 470 mln zł. Wzrost dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (efekt wzrostu średniej składki) oraz wynikał z zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 22 350 mln zł i była o 4,7% wyższa niż w 2017 roku;
 • wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej w tym wzrost dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku, oraz spadek wyniku z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej. Wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł 10 630 mln zł i był o 25,5% wyższy niż w 2017 roku. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej, spadły głównie w efekcie gorszego wyniku osiągniętego na notowanych instrumentach kapitałowych głównie ze względu na pogorszenie koniunktury na GPW – spadek indeksu WIG o 9,5% w 2018 roku wobec wzrostu o 23,2% w ubiegłym roku, przekładające się w szczególności na słabsze wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych, które pozostają bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU. Efekt został częściowo skompensowany lepszymi wynikami portfela obligacji skarbowych wycenianych rynkowo w związku z korzystniejszą sytuacją na rynku długu;
 • wzrost kosztów odsetkowych do poziomu 2 046 mln zł względem 1 350 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku związany w szczególności z rozpoczęciem konsolidacji Pekao. Wzrost dotyczył głównie odsetek od depozytów terminowych i bieżących na działalności bankowej oraz odsetek od wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych głównie w związku z emisją obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2 250 mln zł w czerwcu 2017 roku;
 • niższy poziom odszkodowań i świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 14 563 mln zł, co oznacza że spadły o 2,5% w porównaniu z 2017 rokiem. Spadek dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked wobec dodatnich, wysokich wyników osiągniętych w roku ubiegłym (efekt równoważony przez zmiany wyniku netto z działalności inwestycyjnej) oraz niższych wpłat klientów na rachunki w indywidualnych produktach unit-linked w kanale bancassurance, a w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych w efekcie niższego poziomu szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (porywisty wiatr, nawalne opady deszczu);
 • wyższe koszty akwizycji (wzrost o 229 mln zł) zarówno w segmencie klienta masowego jak i korporacyjnego, związane w szczególności z wyższą sprzedażą oraz zmianą mixu kanałów sprzedaży;
 • wzrost kosztów administracyjnych do poziomu 6 609 mln zł względem 5 357 mln zł w 2017 roku wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Pekao. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1 246 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie wyższym o 5 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała w znacznej mierze z wyższych kosztów osobowych będących odpowiedzią na widocznie narastające oznaki presji płacowej na rynku przy stale utrzymywanej dyscyplinie kosztowej w pozaosobowych obszarach działalności zarówno bieżącej jak i projektowej;
 • wyższe ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 2 165 mln zł. Zmiana wynikała głównie z wyższego poziomu podatku od instytucji finansowych oraz wzrostu opłat na BFG. Obciążenie Grupy PZU (łącznie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) podatkiem od instytucji finansowych w 2018 roku wyniosło 1 092 mln zł względem 822 mln zł w 2017 roku, a opłaty na BFG wzrosły z 121 mln zł do poziomu 372 mln zł (w obu przypadkach efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao). 
 

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2018 roku (w mln zł)

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2018 roku (w mln zł)

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat  2018 2017 2016 2015 2014
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 22 847 20 219 18 359 16 885
Składki zarobione netto 22 350 21 354 18 625 17 385 16 429
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 2 620 1 762 544 243 351
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 10 630 8 471 3 511 1 739 2 647
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 563) (14 941) (12 732) (11 857) (11 542)
Koszty akwizycji (3 130) (2 901) (2 613) (2 376) (2 147)
Koszty administracyjne (6 609) (5 357) (2 923) (1 658) (1 528)
Koszty odsetkowe (2 046) (1 350) (697) (117) (147)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (2 165) (1 580) (724) (419) (370)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 087 5 458 2 991 2 940 3 693
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 4
Zysk (strata) brutto 7 086 5 474 2 988 2 944 3 692
Podatek dochodowy (1 718) (1 289) (614) (601) (724)
Zysk (strata) netto 5 368 4 185 2 374 2 343 2 968
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej 3 213 2 895 1 935 2 343 2 968

*dane przekształcone za lata 2014-2017

 

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., jednorazowy efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne oraz w okresie porównywalnym wyższy niż średnia z poprzednich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice).

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All