Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Komentarz do osiągniętych wyników > Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

31 grudnia 2018 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 328 554 mln zł i była o 11 096 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku.

Aktywa

Głównym elementem aktywów Grupy na 31 grudnia 2018 roku były należności od klientów z tytułu kredytów. Ich udział w sumie aktywów wyniósł 55,4%, a saldo osiągnęło poziom 182 054 mln zł i zwiększyło się w porównaniu do końca 2017 roku o 12 597 mln zł.

Drugą co do wartości kategorię aktywów stanowiły lokaty (inwestycyjne aktywa finansowe, nieruchomości inwestycyjne i pochodne instrumenty finansowe). Wynosiły one łącznie 105 849 mln zł i były niższe o 8 903 mln zł w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku. Przedstawiały 32,2% sumy aktywów Grupy, wobec 36,1% na koniec 2017 roku. Spadek wartości lokat dotyczył Pekao i związany był z niższym wolumenem portfela płynnościowego. Z wyłączeniem działalności bankowej portfel lokat wzrósł zarówno w związku ze zwiększonym napływem środków ze składki w związku z rozwojem biznesu jak i wzrostem wartości lokat.

Należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego podatku dochodowego, ukształtowały się na poziomie 6 343 mln zł i stanowiły 1,9% aktywów. Dla porównania, na koniec 2017 roku wynosiły 9 096 mln zł (2,9% aktywów Grupy), a spadek ich wartości wynikał w głównej mierze z niższej wartości nierozliczonych transakcji dotyczących instrumentów finansowych oraz depozytów zabezpieczających.

Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 10 235 mln zł. Stanowiły one 3,1% aktywów. Spadek salda względem końca 2017 roku o 325 mln zł wynikał m.in. z amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji zakupu przez PZU udziałów w Banku Pekao oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Na 31 grudnia 2018 roku Grupa PZU posiadała 17 055 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5,2% aktywów). Na koniec 2017 roku ich wartość ukształtowała się na poziomie 8 239 mln zł, a zmiana salda dotyczyła w głównej mierze środków pieniężnych zgromadzonych przez Bank Pekao w Banku Centralnym w związku z rezerwą obowiązkową.

Saldo kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży wysokości 1 147 mln zł wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem o 830 mln zł w związku ze zmianą klasyfikacji części portfela nieruchomości inwestycyjnych.

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Na koniec 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37 407 mln zł i ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do końca 2017 roku o 153 mln zł. Wartość udziałów niekontrolujących spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 479 mln zł do poziomu 22 482 mln zł, m.in. w związku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przez Pekao kwoty 2 074 mln zł, z czego 1 659 mln zł stanowiła wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym, oraz wpływem zastosowania MSSF9. Spadki zostały częściowo skompensowane wynikiem wypracowanym przez Alior Bank i Pekao przypisanym akcjonariuszom niekontrolującym w wysokości 2 155 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 326 mln zł względem poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2018 roku w wysokości 3 213 mln zł częściowo skompensowany podziałem zysku za 2017 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2 159 mln zł oraz wpływem zastosowania MSSF9.

Największym składnikiem pasywów na koniec 2018 roku były zobowiązania finansowe z udziałem na poziomie 71,9%. Ich saldo osiągnęło wartość 236 316 mln zł i obejmowało w szczególności:

 • zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów w wysokości 206 909 mln zł (wzrost depozytów bieżących i terminowych Pekao i Alior Bank o 9 500 mln zł w porównaniu do grudnia 2017 roku);
 • zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 12 009 mln zł w tym:
  • 5 922 mln zł obligacji, z czego 850 mln euro stanowią euroobligacje wyemitowane za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB; wzrost salda o 2 101 mln zł względem 2017 roku związany głównie z emisją obligacji przez Pekao,
  • 4 542 mln zł certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez banki Pekao i Alior,
  • 1 545 mln zł listów zastawnych wyemitowanych przez Bank Pekao;
 • zobowiązania podporządkowane w wysokości 6 061 mln zł. Wzrost salda względem końca 2017 roku o 742 mln zł związany był głównie z emisją obligacji podporządkowanych przez Pekao w październiku 2018 roku na kwotę 750 mln zł.

Na koniec 2018 roku wartość rezerw techniczno - ubezpieczeniowych wyniosła 45 839 mln zł, co stanowiło 14,0% pasywów (+1 281 mln zł względem końca 2017 roku). Zmiana wynikała w szczególności z:

 • podwyższenia rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wynikającego głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń w Polsce;
 • doszacowania rezerw, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych, na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne;
 • niższych rezerw w ubezpieczeniach na życie w produktach unit-linked, na skutek niższego wyniku z działalności inwestycyjnej a dodatkowo poziom wypłat świadczeń w portfelu produktów bankowych pierwszy raz przekroczył wartość wpłat klientów;
 • wzrostu rezerw matematycznych w ubezpieczeniach kontynuowanych związanego z indeksacją sum ubezpieczenia oraz wzrostem średniego wieku ubezpieczonych.

Saldo pozostałych zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 7 407 mln zł względem 9 096 mln zł na koniec 2017 roku. Spadek dotyczył w szczególności zobowiązań z tytułu nierozliczonych transakcji na instrumentach finansowych oraz zobowiązań wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2018 roku osiągnęły wartość 8 774 mln zł i wzrosły o 3 431 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost ten dotyczył w szczególności przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej.

Istotne pozycje pozabilansowe

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2018 roku wynosiła 57 667 mln zł i spadła w porównaniu do ubiegłego roku o 1 311 mln zł. Wartość zobowiązań warunkowych wobec klientów Alior Bank i Banku Pekao wyniosła 56 436 mln zł. Na saldo zobowiązań warunkowych Grupy PZU złożyło się w szczególności 13 211 mln zł zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych, 28 523 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek w transzach oraz 7 682 mln zł udzielonych poręczeń i gwarancji.

Ponadto, na saldo zobowiązań warunkowych składają się gwarancje dotyczące subemisji papierów wartościowych na kwotę 4 470 mln zł.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All