Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Wyniki finansowe emitenta – PZU (PSR)

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Komentarz do osiągniętych wyników > Wyniki finansowe emitenta – PZU (PSR)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

W 2018 roku emitent (PZU) uzyskał wynik techniczny na poziomie 1 539 mln zł wobec 1 218 mln zł w poprzednim roku co oznacza 26,3% wzrostu wyniku rok do roku. Zysk netto wyniósł 2 712 mln zł wobec 2 459 mln zł w 2017 roku (wzrost o 10,3%). Nie uwzględniając dywidendy otrzymanej od PZU Życie, zysk netto PZU wyniósł 1 454 mln zł i był wyższy o 425 mln zł w porównaniu do 2017 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku netto PZU odnotował:

 • wzrost składki przypisanej brutto do poziomu 13 003 mln zł, tj. o 4,6% w porównaniu z poprzednim rokiem głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu średniej składki (w następstwie wprowadzanych w ostatnich latach zmian w taryfie jak i zmian w strukturze portfela ubezpieczanych pojazdów) oraz w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód rzeczowych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 12 086 mln zł i była o 8,1% wyższa niż w 2017 roku;
 • wyższy poziom odszkodowań i świadczeń kształtujący się na poziomie 7 520 mln zł, co oznacza wzrost o 4,9% w porównaniu z 2017 rokiem. Główną zmianę odnotowano w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej; 
 • wyższy wynik netto na działalności inwestycyjnej o 153 mln zł. To głównie efekt dywidendy wypłaconej przez Pekao kompensowany częściowo niższą niż przed rokiem dywidendą otrzymaną z PZU Życie;
 • wyższe koszty akwizycji z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnej (wzrost o 218 mln zł) związane głównie ze wzrostem bezpośrednich kosztów akwizycji w następstwie rosnącego portfela ubezpieczeń przy jednoczesnej zmianie struktury kanałów sprzedaży (wyższy udział kanałów multiagencyjnego i dealerskiego charakteryzujących się wyższymi stawkami prowizyjnymi);
 • spadek kosztów administracyjnych do poziomu 655 mln zł względem 693 mln zł w 2017 roku przede wszystkim jako efekt stosowania dyscypliny kosztowej zarówno w działalności bieżącej jak i projektowej. 

W 2018 roku PZU zebrał składki brutto o wartości 13 003 mln zł, czyli o 4,6% więcej niż w 2017 roku. Składały się na nie przede wszystkim:

 • składki z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych stanowiące 41,5% portfela ubezpieczeń PZU (42,4% w poprzednim roku). W 2018 roku wartość ich była o 2,3% wyższa niż w poprzednim roku, głównie jako efekt wzrostu średniej składki w następstwie wprowadzanych w ostatnich latach zmian taryfowych przy jednoczesnym spadku liczby ubezpieczeń;
 • składki z tytułu ubezpieczeń AC z udziałem 25,0% w całości składki przypisanej brutto PZU (czyli o 0,3 p.p. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku) – przyrost (+3,3% r./r.) będący wypadkową wzrostu średniej składki i spadku liczby zawartych ubezpieczeń (w segmencie klienta korporacyjnego);
 • składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych, stanowiące 19,7% portfela składki PZU. W 2018 roku udział ich w portfelu ubezpieczeń wzrósł o 0,5 p.p. a wartość była wyższa o 7,4% w stosunku do poprzedniego roku – efekt wyższej składki z ubezpieczeń mieszkań, firm oraz działalności pośredniej ze spółkami Grupy;
 • składki z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych, których udział wynosił 8,0% (wzrost o 0,7 p.p. w stosunku do 2017 roku). W ramach tej kategorii ubezpieczeń PZU zanotował wzrost wartości składki głównie w ubezpieczeniach świadczenia pomocy (w tym assistance oferowane do ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz różnych strat finansowych – w 2017 roku dołączenie do TUW PZUW kilku dotychczasowych partnerów strategicznych oraz zakończenie współpracy z dużym klientem w ramach obligatoryjnej kwotowej umowy reasekuracji czynnej. 

W roku 2018 działalność inwestycyjna PZU koncentrowała się na kontynuacji realizacji założeń strategicznych, w szczególności optymalizacji rentowności działalności inwestycyjnej poprzez większą dywersyfikację portfela lokat.

W 2018 roku wynik na działalności inwestycyjnej PZU wyniósł 2 152 mln zł wobec 1 998 mln zł w 2017 roku. Po wyłączeniu wpływu dywidendy otrzymanej z PZU Życie wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 894 mln zł wobec 569 mln zł w poprzednim roku. Do wzrostu wyniku przyczyniła się w głównej mierze dywidenda otrzymana od Pekao w kwocie 415 mln zł. W grudniu 2018 roku wartość portfela lokat PZU wynosiła 37 571 mln zł wobec 36 553 mln zł na koniec 2017 roku.

Wzrost wartości portfela to przede wszystkim efekt wyższych przepływów pieniężnych w związku z dynamicznym rozwojem portfela ubezpieczeń, jak również wypracowanego wyniku inwestycyjnego. W porównaniu do ubiegłego roku zwiększeniu uległ udział depozytów bankowych i transakcji warunkowych zawieranych głównie w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności inwestycyjnej.

W roku 2018 PZU nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

W 2018 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw PZU wyniosła 7 520 mln zł co oznacza wzrost o 4,9% w stosunku do 2017 roku.

Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się następujące czynniki:

 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych będący efektem zmiany struktury portfela ubezpieczeń, doszacowania rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie oraz obserwowanego wzrostu średniej wypłaty;
 • wyższa szkodowość w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej będąca w znacznej mierze następstwem wzrostu wartości rezerwy rentowej (głównie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej podmiotów medycznych) oraz zgłoszeniem kilku dużych roszczeń;
 • niższy poziom szkód w grupie szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych, w tym znacznie niższy poziom zdarzeń o wysokiej wartości jednostkowej oraz roszczeń z ubezpieczeń upraw rolnych - w analogicznym okresie 2017 roku wystąpienie licznych szkód powodowanych przez porywisty wiatr i opady deszczu. 

W 2018 roku koszty akwizycji (bez prowizji reasekuracyjnych) wyniosły 2 371 mln zł i wzrosły o 10,9% w stosunku do poziomu z 2017 roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu bezpośrednich kosztów akwizycji (prowizji) będących konsekwencją wzrostu sprzedaży oraz zmiany mixu kanałów dystrybucji (wyższy udział w portfelu kanału multiagencyjnego oraz dealerskiego).

Koszty administracyjne PZU w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 655 mln zł, czyli były o 5,5% niższe w relacji do poprzedniego roku. Na dynamikę kosztów wpłynęło głównie utrzymanie dyscypliny kosztowej w pozaosobowych obszarach działalności zarówno bieżącej jak i projektowej częściowo ograniczanej przez wzrost kosztów osobowych będących odpowiedzią na widoczne oznaki presji płacowej na rynku.

Saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych w 2018 roku było ujemne i wyniosło 242 mln zł. Pogorszenie salda względem roku 2017 było m.in. wynikiem odpisów aktualizujących wartość należności oraz niższych pozostałych przychodów technicznych.

W 2018 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 447 mln zł wobec również ujemnego w 2017 roku na poziomie 217 mln zł. Począwszy od połowy 2014 roku saldo pozostałych kosztów operacyjnych było obciążone kosztami odsetek oraz zmianą wyceny z tytułu różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej od PZU Finance AB na łączną kwotę 850 mln euro (500 mln euro w lipcu 2014 roku oraz 350 mln euro w październiku 2015 roku). W 2018 roku przychody z tytułu różnic kursowych od otrzymanej pożyczki PZU Finance AB (publ.) wyniosły 1 mln zł wobec przychodu w 2017 roku w kwocie 217 mln zł. Dodatkowo, na poziom pozostałych kosztów operacyjnych istotny wpływ miał podatek od aktywów – obciążenie z tego tytułu w 2018 roku wyniosło 190 mln zł (wzrost o 12 mln zł wobec 2017 roku).

31 grudnia 2018 roku suma bilansowa PZU wynosiła 43 567 mln zł i była o 2,8% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku.

Głównym elementem aktywów PZU były lokaty o łącznej wartości 37 571 mln zł (wzrost o 2,8% w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku), co stanowiło 86,2% sumy bilansowej PZU, wobec 86,3% na koniec poprzedniego roku. Z wyłączeniem lokat w jednostkach podporządkowanych, poziom lokat był wyższy o 8,8% w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku. Główną przyczyną wzrostu wartości lokat był wyższy poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do portfela oraz wzrost wypracowanego wyniku inwestycyjnego.

Należności PZU ukształtowały się na poziomie 2 343 mln zł i stanowiły 5,4% aktywów. Dla porównania, na koniec 2017 roku wynosiły 2 315 mln zł (5,5% aktywów PZU). Przyrost odnotowano w wartości należności z tytułu reasekuracji, w tym od jednostek podporządkowanych (wzrost o 73 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku) będący konsekwencją dynamicznego przyrostu portfela reasekuracji czynnej z TUW PZUW. Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w bilansie w wysokości 458 mln zł. Stanowiły one 1,1% aktywów.

Na 31 grudnia 2018 roku PZU posiadał 1 222 mln zł środków pieniężnych (2,8% aktywów). Rok wcześniej ich wartość ukształtowała się na poziomie 982 mln zł.

Na koniec 2018 roku głównym składnikiem pasywów PZU były rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto. Osiągnęły one wartość 20 998 mln zł (z uwzględnieniem oszacowanych regresów i odzysków), co stanowiło 48,2% pasywów. Ich udział w bilansie wzrósł o 1,1 p.p. wobec 2017 roku, natomiast wartościowo wzrosły o 1 030 mln zł, w szczególności ze względu na wyższe rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, głównie w grupie ubezpieczeń OC komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

Na koniec 2018 roku kapitały własne osiągnęły wartość 13 925 mln zł i stanowiły 32,0% pasywów (bez zmian wobec udziału na koniec 2017 roku).

Należności warunkowe wyniosły 4 490 mln zł co oznacza spadek o 126 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składały się na nie m.in. otrzymane gwarancje i poręczenia, weksle z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz inne należności warunkowe obejmujące głównie zabezpieczenia otrzymane w formie hipoteki na majątku dłużnika i inne należności warunkowe.

Saldo zobowiązań warunkowych wzrosło o 75 mln zł względem roku ubiegłego. Wynikało to głównie ze wzrostu pozycji udzielonych gwarancji i poręczeń (gdzie ujęta jest m.in. gwarancja udzielona spółce zależnej PZU Finance AB) częściowo kompensowanego przez spadek pozostałych zobowiązań warunkowych, w tym spornych, nieuznanych przez ubezpieczyciela.

W 2018 roku PZU osiągnął zwrot z kapitałów własnych (ROE) na poziomie 19,7%, czyli o 0,5 p.p. wyższym w porównaniu do 2017 roku. W latach 2015-2018 stopa zwrotu z kapitału (ROE) wynosiła średnio 17,5%.

Jednym z podstawowych mierników efektywności i sprawności działania firmy ubezpieczeniowej jest wskaźnik mieszany COR (Combined Ratio), który w PZU utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie świadczącym o wysokiej rentowności.

Wskaźniki sprawności działania zostały zaprezentowane poniżej.

Wskaźniki sprawności działania

Wskaźniki sprawności działania 2018 2017 2016 2015 2014
1. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń brutto (prosty) (odszkodowania i świadczenia brutto/ składka przypisana brutto) x 100% 60,50% 60,90% 58,80% 61,20% 65,50%
2. Wskaźnik odszkodowań i świadczeń na udziale własnym (odszkodowania i świadczenia netto /składka zarobiona na udziale własnym) x 100% 62,20% 64,10% 66,70% 63,80% 66,20%
3. Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej (koszty działalności ubezpieczeniowej/składka zarobiona na udziale własnym) x 100% 24,80% 25,20% 27,90% 29,40% 28,50%
4. Wskaźnik kosztów akwizycji* (koszty akwizycji/składka zarobiona na udziale własnym) x 100% 19,30% 19,00% 20,10% 19,90% 19,30%
5. Wskaźnik kosztów administracyjnych (koszty administracyjne/składka zarobiona na udziale własnym) x 100% 5,40% 6,20% 7,90% 9,50% 9,20%
6. Wskaźnik mieszany (COR) (odszkodowania i świadczenia netto + koszty działalności ubezpieczeniowej) / składka zarobiona na udziale własnym x 100% 87,00% 89,30% 94,70% 93,20% 94,70%

* po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych

Podstawowe wskaźniki efektywności PZU

Podstawowe wskaźniki efektywności Grupy PZU 2018 2017* 2016 2015 2014
Rentowność kapitałów (ROE) (uroczniony zysk netto / średni stan kapitałów własnych) x 100% 19,70% 19,20% 12,80% 18,20% 21,40%
Rentowność aktywów (ROA) (uroczniony zysk netto / średni stan aktywów) x 100% 6,30% 6,20% 4,30% 6,30% 8,10%

* dane przekształcone

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All