Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Rachunek zysków i strat (2014-2018)

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Rachunek zysków i strat (2014-2018)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 22 847 20 219 18 359 16 885
Składki zarobione netto 22 350 21 354 18 625 17 385 16 429
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 2 620 1 762 544 243 351
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 10 630 8 471 3 511 1 739 2 647
Odszkodowania i świadczenia netto -14 563 -14 941 -12 732 -11 857 -11 542
Koszty akwizycji -3 130 -2 901 -2 613 -2 376 -2 147
Koszty administracyjne -6 609 -5 357 -2 923 -1 658 -1 528
Koszty odsetkowe -2 046 -1 350 -697 -117 -147
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -2 165 -1 580 -724 -419 -370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 087 5 458 2 991 2 940 3 693
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności -1 16 -3 4 -2
Zysk (strata) brutto 7 086 5 474 2 988 2 944 3 692
Zysk (strata) netto, w tym: 5 368 4 185 2 374 2 343 2 968
Zyski (straty) właścicieli 3 213 2 895 1 935 2 343 2 968
Zyski (straty) mniejszości 2 155 1 290 439 - -
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* 863 347 220 863 519 608 863 510 930 863 523 000 863 519 490
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) 3,72 3,35 2,24 2,71 3,44
Zysk netto PZU (Emitenta) 2 712 2 459 1 573 2 249 2 637
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,14 2,85 1,82 2,6 3,05

*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane na 31 grudnia za lata 2014-2017 zostały przekształcone

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All