Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1)
Zysk netto   5 368 4 185
Inne całkowite dochody 24 (98) 66
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   150 57
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   15 nd.
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   nd. 117
Różnice kursowe z przeliczenia   36 (71)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   99 11
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   (248) 9
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   (247) nd.
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych   3 2
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   (4) 7
Dochody całkowite netto, razem   5 270 4 251
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej   3 027 2 882
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   2 243 1 369

1) Informacje o przekształceniu danych za 2017 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All