Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1)
Zysk brutto   7 086 5 474
Korekty   (6 683) 9 948
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów   (15 972) (13 222)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów   9 093 19 478
Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej   (770) (411)
Przychody i koszty odsetkowe   (2 276) (1 749)
Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości   1 664 960
Wynik z tytułu różnic kursowych   (184) (589)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji   (61) (78)
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych   1 103 884
Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych   (262) (260)
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   1 281 2 364
Zmiana stanu należności   (586) (554)
Zmiana stanu zobowiązań   (871) 2 025
Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych   (21) (89)
Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych   (126) (228)
Podatek dochodowy zapłacony   (1 898) (1 229)
Pozostałe korekty   3 203 2 646
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   403 15 422
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Wpływy   909 865 904 328
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych   22 59
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych   300 301
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   51 13
- zbycie udziałów i akcji   3 590 3 115
- realizacja dłużnych papierów wartościowych   204 645 200 893
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   460 379 369 251
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych   208 469 235 593
- realizacja pozostałych lokat   30 645 88 276
- odsetki otrzymane   1 655 1 757
- dywidendy otrzymane   66 37
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji   4 5 000
- pozostałe wpływy z lokat   39 33
Wydatki   (900 694) (916 362)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (106) (56)
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych   (105) (179)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   (824) (578)
- nabycie udziałów i akcji   (3 378) (1 817)
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych   (29) (6 867)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji   - (54)
- nabycie dłużnych papierów wartościowych   (192 342) (214 622)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży   (462 749) (366 738)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych   (209 697) (234 071)
- nabycie pozostałych lokat   (31 436) (91 372)
- pozostałe wydatki na lokaty   (28) (8)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   9 171 (12 034)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy   202 272 228 417
- wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących)   13 -
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 38 4 284 1 605
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 38 6 396 5 829
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 38 191 579 220 983
Wydatki   (203 072) (226 462)
- dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 40.2.1.1 (2 159) (1 209)
- dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących   (1 659) (1 823)
- spłata kredytów i pożyczek 38 (3 373) (1 530)
- wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 38 (3 384) (150)
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 38 (192 217) (221 637)
- odsetki od kredytów i pożyczek 38 (45) (6)
- odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 38 (235) (107)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (800) 1 955
Przepływy pieniężne netto, razem   8 774 5 343
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   8 239 2 973
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   42 (77)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 38 17 055 8 239
- o ograniczonej możliwości dysponowania 38 25 41

1) Informacje o przekształceniu danych za 2017 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All