Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Aktywa Nota 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1) 1 stycznia 2017 (przekształcone) 1)
Wartość firmy 26 3 871 3 830 1 583
Wartości niematerialne 27 3 180 3 443 1 463
Inne aktywa 28 562 692 866
Odroczone koszty akwizycji 29 1 546 1 485 1 407
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych 41 1 512 1 250 990
Rzeczowe aktywa trwałe 30 3 184 3 287 1 467
Nieruchomości inwestycyjne 31 1 697 2 355 1 738
Jednostki wyceniane metodą praw własności 32 17 20 37
Należności od klientów z tytułu kredytów 33 182 054 169 457 44 998
Pochodne instrumenty finansowe 34 2 487 2 351 953
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 35 101 665 110 046 59 335
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie   45 234 nd. nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody   38 737 nd. nd.
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   17 694 nd. nd.
Utrzymywane do terminu wymagalności   nd. 21 237 17 346
Dostępne do sprzedaży   nd. 48 519 11 652
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   nd. 20 243 21 001
Pożyczki   nd. 20 047 9 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 2 234 1 590 641
Należności 37 6 343 9 096 5 664
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 38 17 055 8 239 2 973
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39 1 147 317 1 189
Aktywa, razem   328 554 317 458 125 304

Kapitały i zobowiązania Nota 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1) 1 stycznia 2017 (przekształcone) 1)
Kapitały        
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej   14 925 14 599 12 990
Kapitał podstawowy 40.1 86 86 86
Pozostałe kapitały 40.3 12 566 11 917 10 869
Niepodzielony wynik   2 273 2 596 2 035
Zysk z lat ubiegłych   (940) (299) 100
Zysk netto   3 213 2 895 1 935
Udziały niekontrolujące   22 482 22 961 4 067
Kapitały, razem   37 407 37 560 17 057
         
Zobowiązania        
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 41 45 839 44 558 42 194
Rezerwy na świadczenia pracownicze 42 531 556 128
Inne rezerwy 43 519 497 367
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 486 638 469
Zobowiązania finansowe 45 236 316 224 550 60 045
Inne zobowiązania 46 7 407 9 096 5 011
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 39 49 3 33
Zobowiązania, razem   291 147 279 898 108 247
Kapitały i zobowiązania, razem   328 554 317 458 125 304

1) Informacje o przekształceniu danych na 1 stycznia i 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All