Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Skonsolidowany rachunek zysków i strat   Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 23 470 22 847
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto   (755) (612)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto   22 715 22 235
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto   (365) (881)
Składki zarobione netto   22 350 21 354
       
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 3 374 2 319
Przychody netto z inwestycji 12 11 679 9 051
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 13 (15) 247
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 14 (1 804) (1 207)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 15 770 380
Pozostałe przychody operacyjne 16 1 693 1 178
       
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych   (14 980) (15 376)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   417 435
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 17 (14 563) (14 941)
       
Koszty z tytułu prowizji i opłat 18 (754) (557)
Koszty odsetkowe 19 (2 046) (1 350)
Koszty akwizycji 20 (3 130) (2 901)
Koszty administracyjne 21 (6 609) (5 357)
Pozostałe koszty operacyjne 23 (3 858) (2 758)
Zysk z działalności operacyjnej   7 087 5 458
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności   (1) 16
Zysk brutto   7 086 5 474
Podatek dochodowy 24 (1 718) (1 289)
Zysk netto, w tym:   5 368 4 185
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej   3 213 2 895
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   2 155 1 290
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 863 347 220 863 519 608
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 25 3,72 3,35

1) Informacje o przekształceniu danych za 2017 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All