Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym   Nota   Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon- trolujące   Kapitał własny, razem  
Kapitał podsta- wowy  Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem 
Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Zysk z lat ubiegłych Zysk netto
Nota   40.1   40.3 40.3   40.3 40.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2018 roku   86 - 11 824 157 5 4 (73) 2 596 - 14 599 22 961 37 560
Wpływ zastosowania MSSF9 i inne zmiany   - - - 7 - - - (519) - (512) (1 146) (1 658)
Stan na 1 stycznia 2018 roku po zmianie zasad rachunkowości   86 - 11 824 164 5 4 (73) 2 077 - 14 087 21 815 35 902
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody     -   -   -   (255)   -   -   -   -   -   (255)   8   (247)
Wycena instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody     -   -   -   9   -   -   -   -   -   9   6   15
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   - - - 24 - - - - - 24 75 99
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - 37 - - 37 (1) 36
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   - - - - - (4) - - - (4) - (4)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - - 3 - - - - - 3 - 3
Inne całkowite dochody netto, razem   - - - (219) - (4) 37 - - (186) 88 (98)
Zysk (strata) netto   - - - - - - - - 3 213 3 213 2 155 5 368
Całkowite dochody razem   - - - (219) - (4) 37 - 3 213 3 027 2 243 5 270
Pozostałe zmiany, w tym:   - (11) 836 (10) 13 - - (3 017) - (2 189) (1 576) (3 765)
Podział wyniku finansowego 40.2.1.1 - - 848 - 14 - - (3 021) - (2 159) (1 659) (3 818)
Transakcje na akcjach własnych   - (11) - - - - - - - (11) - (11)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   - - (19) - - - - - - (19) 83 64
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe   - - 7 (10) (1) - - 4 - - - -
Stan na 31 grudnia 2018 roku   86 (11) 12 660 (65) 18 - (36) (940) 3 213 14 925 22 482 37 407

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (przekształcone) 1)   Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon- trolujące   Kapitał własny, razem  
Kapitał podsta- wowy  Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem 
Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Zysk z lat ubiegłych Zysk netto
Nota 40.1   40.3 40.3   40.3 40.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2017 roku 86 (1) 10 758 106 5 3 (2) 2 043 - 12 998 4 086 17 084
Korekta bilansu otwarcia - - - - - - - (8) - (8) (19) (27)
Stan na 1 stycznia 2017 po korekcie 86 (1) 10 758 106 5 3 (2) 2 035 - 12 990 4 067 17 057
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - - - 53 - - - - - 53 64 117
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - 2 - - - - - 2 9 11
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - (71) - - (71) - (71)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - 1 - - - 1 6 7
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych - - - 2 - - - - - 2 - 2
Inne całkowite dochody netto, razem - - - 57 - 1 (71) - - (13) 79 66
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 2 895 2 895 1 290 4 185
Całkowite dochody razem - - - 57 - 1 (71) - 2 895 2 882 1 369 4 251
Pozostałe zmiany, w tym: - 1 1 066 (6) - - - (2 334) - (1 273) 17 525 16 252
Podział wyniku finansowego - - 1 125 - - - - (2 334) - (1 209) - (1 209)
Nabycie akcji Pekao - - - - - - - - - - 17 711 17 711
Transakcje na akcjach własnych - 1 - - - - - - - 1 - 1
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - (65) - - - - - - (65) (186) (251)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości - - 6 (6) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2017 roku 86 - 11 824 157 5 4 (73) (299) 2 895 14 599 22 961 37 560

1) Informacje o przekształceniu danych za 2017 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

     

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All