Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Rozwój pracowników

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Pracownicy > Rozwój pracowników
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Nasza wiedza i pomysły - „chronimy wszystkie nasze zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną Grupy PZU. Bazy danych, rejestry i archiwa są zarządzane zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi uregulowaniami Grupy PZU. Zasoby intelektualne stanowią wyjątkową wartość dla firmy. Wyróżniają nas na rynku, zapewniają unikatową ofertę produktową i są podstawą sukcesów rynkowych Grupy PZU. Dlatego chronimy je szczególnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ich częściowa lub całkowita utrata może prowadzić do utraty zaufania klientów lub naruszenia reputacji Grupy PZU.”

Anna Barbara Wróbel„Zmieniamy się po to, by pozyskiwać najlepszych pracowników z rynku. Usprawniamy politykę wynagradzania. Będziemy rozwijać indywidualnie dopasowane programy rozwojowe i ścieżki karier. Już teraz wdrażamy pilotażowe programy #TytworzyszPZU i #TerazTy. Stawiamy na angażujące środowisko pracy i ścisłą współpracę kompetencji HR z biznesem .”
Anna Barbara Wróbel, Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji PZU i PZU Życie

Większość spółek Grupy PZU wdrożyło dedykowane procedury i zasady związane z planowaniem i organizacją szkoleń oraz wszelkich działań rozwojowych dla pracowników.

Grupa PZU chce być pracodawcą, który zapewnia swoim pracownikom ponadstandardowe i elastyczne możliwości rozwoju na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz całej organizacji. Planując działania rozwojowe osadza je w kontekście strategicznych, biznesowych celów oraz przywiązuje dużą wagę do wyboru optymalnych form rozwoju. Wpływają one zarówno na efektywność pracy, jak również na zaangażowanie pracowników w długofalowej perspektywie.

Rozwijane w Grupie PZU podejście kompleksowego rozwoju zakłada organizowanie działań ogólnofirmowych, dedykowanych poszczególnym grupom pracowników, jak również adresowanych indywidualnie. Szkolenia i warsztaty często są uzupełniane działaniami, które pracownicy podejmują samodzielnie przed szkoleniem (forma przygotowania) i po jego zakończeniu (utrwalenie wiedzy, przećwiczenie umiejętności). Wzbogacanie tradycyjnych szkoleń nowoczesnymi rozwiązaniami, jak e-learning, webinaria oraz Virtual Reality, sprawia, że oferta edukacyjna jest coraz bardziej atrakcyjna a także szerzej dostępna dla pracowników.

Priorytetem w PZU jest dbałość o efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji - jej utrzymanie, dzielenie się nią i wykorzystywanie między obszarami. Dlatego coraz częściej menedżerowie i specjaliści są angażowani w wewnętrzne działania rozwojowe jako autorzy programów szkoleniowych, materiałów edukacyjnych, jak również jako trenerzy wewnętrzni.

Formy wsparcia rozwoju dostępne w PZU:

ogólnofirmowe dedykowane on-line indywidualne
 • Program #TyTworzyszPZU
 • Nowy menedżer
 • Warsztaty i szkolenia umiejętności 
 • Programy rozwoju talentów (np. program dla pracowników sprzedaży #TerazTy) 
 • Facylitacja pracy zespołów (w tym facylitacja graficzna i rozwiązania grywalizacyjne)
 • Szkolenia e-learningowe 
 • Animacje edukacyjne i interaktywne pdf-y/ infografiki 
 • Webinaria 
 • Video z wewnętrznymi ekspertami  
 • Wsparcie w trakcie on-boardingu, mentoring 
 • Coaching 
 • Dofinansowanie nauki (studia podyplomowe) 
 • Konsultacje z ekspertem/trenerem 
 • Udział w otwartych szkoleniach /warsztatach i konferencjach

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Banku Pekao nie ma wspólnej polityki dla wszystkich spółek, jednak zostały wdrożone procedury szkoleń i rozwoju pracowników oraz instrukcje w sprawie szkoleń. Regulacje są wdrażane i realizowane zgodnie z przepisami prawa, również tymi odnoszącymi się do rynku kapitałowego.

W Grupie Alior Bank nie wdrożono wspólnej polityki. Programy szkoleniowe dla pracowników, poza politykami szkoleniowymi, są realizowane zarówno z kompetencji miękkich, jak również twardych i technicznych w poszczególnych spółkach.

W PZU Zdrowie i spółkach zależnych prowadzone są plany szkoleniowe na dany rok finansowy, uwzględniające zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowe procedury, w zależności od spółki, określane są w różnych dokumentach, m.in. w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy lub Procedurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Dodatkowo we wszystkich spółkach obowiązują zasady organizacji i finansowania działań szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników.

,,Należy pokazać, co firma oferuje swoim pracownikom w ramach podnoszenia ich kwalifikacji, tj. programy mentoringowe i doszkalające.”
Komentarz z sesji dialogowej 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na płeć w PZU i PZU Życie (dane przedstawione zbiorczo) w 2018 roku4:

  Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba godzin szkoleniowych 149 909 99 939
Liczba pracowników 6 056 3 959
Średnia liczba godzin szkoleniowych 24,8 25,2
  

Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w Grupie Banku Pekao wyniosła 4,08.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na strukturę zatrudnienia w PZU i PZU Życie (dane przedstawione zbiorczo) w 2018 roku:

Struktura zatrudnienia Łączna liczba pracowników Łączna liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych
Kadra managerska5 1 670 23 374 14,0
Pozostali pracownicy 8 345 226 475 27,1
  

Wszyscy pracownicy PZU i PZU Życie, których obowiązują systemy premiowe w ich ramach podlegają cyklicznej (rocznej i kwartalnej) ocenie jakości pracy.

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i rozwoju zawodowego w podziale na płeć

Struktura zatrudnienia  Odsetek wszystkich pracowników podlegających ocenie wg płci w PZU Odsetek wszystkich pracowników podlegających ocenie wg płci w PZU Życie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Przedstawiciele Zarządu 100% 100% 100% 100%
Kadra managerska 100% 100% 100% 100%
Pozostali pracownicy 100% 100% 100% 100%

Regularna ocena poziomu realizacji celów i jakości pracy pozwala weryfikować potrzeby rozwojowe i plany działań nakierowane na rozwój wiedzy specjalistycznej, która pomaga pracownikom realizować cele biznesowe oraz kompetencje interpersonalne i menedżerskie, niezbędne do efektywnej współpracy. 

Dla osób obejmujących po raz pierwszy stanowiska kierownicze w Grupie PZU przygotowano program rozwojowy Nowy Menedżer. Celem programu jest zapoznanie z oczekiwaniami stawianymi kadrze menedżerskiej w PZU pod względem stylu zarządzania oraz kompetencji (w ten sposób Grupa kształtuje pożądany model przywództwa). W czasie warsztatów kierownicy szkoleni są z kluczowych kompetencji menedżerskich, m.in. z udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów z podwładnymi, zarządzania zadaniami oraz planowania pracy zespołu. Tradycyjna formuła szkoleń uzupełniana jest webinariami, teleklasami w mikrogrupach i zadaniami online.

W 2018 roku w kursie Nowy Menedżer uczestniczyło 68 osób.

Kadra menedżerska PZU może również korzystać z indywidualnej formy wsparcia w rozwoju, jakim jest program coachingowy. Realizują go zarówno coachowie zewnętrzni, jak i pracownicy PZU, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie.

Coaching dedykowany jest przede wszystkim menedżerom w sytuacji zmiany, konieczności rozwoju efektywności pracy lub potrzeby wypracowania nowych rozwiązań. Decyzja o wybraniu tej formy rozwoju jest w PZU każdorazowo rozpatrywana z osobą zainteresowaną, jej przełożonym i HR Biznes Partnerem. Zainteresowanie coachingiem z roku na rok rośnie, a zapotrzebowanie na tę formę rozwoju zgłaszają nowe grupy pracowników, również spoza kadry menedżerskiej.

Regularnie prowadzone działania szkoleniowe uzupełnia w PZU program #TyTworzyszPZU - zainspirowany ideą Managementu 3.0. Prowadzony jest w postaci cyklicznych, jednodniowych warsztatów. Tematyka warsztatów odnosi się do kompetencji, których rozwój wspiera realizację strategii oraz promuje innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę zespołową.

Program ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wsparcie ich w rozwoju osobistym. Jest zaproszeniem do współtworzenia organizacji poprzez pokazanie, że każdy z pracowników ma wpływ na swoje miejsce pracy i może rozwijać swoje mocne strony, realizując jednocześnie cele biznesowe organizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że warsztaty są prowadzone przez wewnętrznych ekspertów i trenerów. Zwiększa to możliwości rozwijania programu w taki sposób, aby przyczyniał się do tworzenia trwałej społeczności pracowników i platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Program dedykowany jest wszystkim pracownikom ze wszystkich obszarów i ze wszystkich lokalizacji w Polsce, co przyczynia się do rozwijania współpracy między obszarami biznesowymi. W 2018 roku w programie wzięło udział prawie 500 pracowników, a zajęcia odbywały się w dziewięciu lokalizacjach. Warsztaty #TyTworzyszPZU pozwoliły m.in. na budowę sieci kontaktów i wymianę doświadczeń w grupach pracowników z różnych jednostek organizacyjnych.

DOBRA PRAKTYKA

Dla pracowników Pionu Sprzedaży PZU przygotowano program #terazTY.

Program został przygotowany przez praktyków, a w proces zaangażowało się 31 ambasadorów z 13 obszarów sprzedaży, pracujących na co dzień na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych oraz 14-osobowy zespół projektowy z centrali firmy i dyrektorzy sprzedaży. #terazTY zwiększa kompetencje sprzedawców na poziomie eksperckim i menedżerskim. Jest to dobrowolny program dla osób, które chcą podnosić kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności oraz poznawać inne obszary działalności Grupy PZU.

Pracownicy Pionu Sprzedaży mają do wyboru dwie ścieżki rozwoju – ekspercką lub menedżerską. Wszyscy uczestnicy biorą udział w trzech etapach kwalifikacji, z których każdy trwa cztery miesiące. Podstawą zaliczenia są zadania obowiązkowe, dodatkowo punktowane są zadania fakultatywne. Oferta #terazTY to m.in. szkolenia zewnętrzne, e-learningi, webinaria i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Grupy PZU.

Program ruszył w 2018 roku, a po zakończeniu etapu kwalifikacji w 2019 roku wyłonieni zostaną laureaci, którzy wezmą udział w specjalnym dwuletnim programie. Na najlepszych czeka indywidualny plan rozwoju w PZU realizowany przy wsparciu przełożonych. Uzupełnieniem programu są sprofilowane studia podyplomowe.

 

4 Dane szacunkowe z uwagi na brak prowadzenia statystyk w tym zakresie. Dane przedstawione w FTE.
5 Osoby na kontrakcie menadżerskim, nie są pracownikami PZU zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All