ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

List do Akcjonariuszy

Prezes i przewodniczący przedstawiają Państwu najważniejsze osiągnięcia roku. Czytając te listy, dowiesz się również, jakie były cele i założenia w tym roku.

Paweł Surówka Prezes Zarządu PZU

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

Koniunktura na światowych rynkach kapitałowych była niełatwa dla inwestorów w roku 2018. Na rynki finansowe powróciła wysoka zmienność. Dobry sentyment utrzymywał się tylko na początku roku na fali optymizmu z 2017 roku, w którym główne indeksy polskiej giełdy notowały ponad 20% wzrosty.

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIDEO
Maciej Łopiński Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

Szanowni Państwo,

rok 2018 był bardzo udany dla polskiej gospodarki. Wysoki wzrost PKB, równowaga w bilansie obrotów bieżących, bardzo niski deficyt sektora finansów publicznych czy stopa bezrobocia na poziomie nierejestrowanym od blisko 30 lat, stworzyły dobre warunki dla prowadzenia biznesu. Grupa PZU – opierając się na silnej marce i skali działalności – wykorzystała ten okres na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i rozwój we wszystkich obszarach aktywności.

ZOBACZ WIĘCEJ
Tomasz Kulik CFO Grupy PZU

Osiągnięte wyniki potwierdzają konsekwentną realizację strategii, nie tylko w zakresie celu nadrzędnego, jakim jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), ale również w zakresie poszczególnych linii biznesowych i parametrów efektywności i zyskowności.

W 2018 roku Grupa PZU osiągnęła bardzo dobry poziom wskaźnika mieszanego (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych(COR) – 86,6 proc. w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ
Roman Pałac prezes PZU Życie

2018 rok potwierdził mocną pozycję PZU Życie jako lidera w segmencie składki płaconej okresowo. Po III kwartałach 2018 roku udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń ze składką okresową był najwyższy od 2010 roku i wyniósł 46 proc. Tak dobry wynik możliwy był dzięki utrzymaniu wysokiej atrakcyjności oferty produktowej, w tym coraz większej liczby dodatków, przy adekwatnej wycenie ryzyk. Marża wzrosła o 1,5 p.p. r/r do 22,1 proc.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki finansowe

PZU w liczbach - zobacz co osiągnęliśmy i jak budowaliśmy wartość Grupy PZU w 2018 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
WYNIKI
FINANSOWE
KURS
AKCJI
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
BIZNES
WYNIKI FINANSOWE
23,5 mld zł Składka przypisana brutto
23,5 mld zł 2018
22,8 mld zł 2017
20,2 mld zł 2016
10,6 mld zł Wynik inwestycyjny
10,6 mld zł 2018
8,5 mld zł 2017
3,5 mld zł 2016
7,1 mld zł Wynik operacyjny
7,1 mld zł 2018
5,5 mld zł 2017
3,0 mld zł 2016
3,2 mld zł Zysk netto j. dominującej
3,2 mld zł 2018
2,9 mld zł 2017
1,9 mld zł 2016
654 mln zl Wynik netto banków przypisany PZU
654 mln zl 2018
393 mln zl 2017
181 mln zł 2016
22,1% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
22,1% 2018
21,0% 2017
14,9% 2016
87,1% Wskaźnik mieszany (COR)
87,1% 2018
89,6% 2017
94.9% 2016
22,1% Marża w ub. grupowych i IK
22,1% 2018
20,6% 2017
25,8% 2016
245% Solvency II
245% III kw 2018
211% 2017
250% 2016
KURS AKCJI
43,90 zł Cena akcji
43,90 zł 2018
42,16 zł 2017
33,21 zł 2016
37,9 mld zł Kapitalizacja
37,9 mld zł 2018
36,4 mld zł 2017
28,7 mld zł 2016
10,1% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
10,1% 2018
31,2% 2017
3,7% 2016
5,9% Stopa dywidendy
5,9% 2018
4,2% 2017
6,1% 2016
3,7 zł Zysk na akcję (EPS)
3,7 zł 2018
3,4 zł 2017
2,2 zł 2016
2,5 zł Dywidenda na akcję (DPS)
2,5 zł 2018
1,4 zł 2017
2,1 zł 2016
17,3 zł Wartość księgowa na akcję (BVPS)
17,3 zł 2018
16,3 zł 2017
15,0 zł 2016
11,8 C/Z
11,8 2018
12,6 2017
14,8 2016
2,5 C/WK
2,5 2018
2,6 2017
2,2 2016
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
21 mln zł Darowizny przekazane Fundacji PZU
21 mln zł 2018
12 mln zł 2017
2 mln zł 2016
66 mln zł Łączna wartość środków przekazanych na cele społeczne w ciągu roku inne niż te przekazane na Fundację PZU
66 mln zł 2018
62 mln zł 2017
74 mln zł 2016
11 674 Liczba godzin pracy wolontariuszy
11 674 2018
10 807 2017
8 923 2016
80% Placówki własne dostosowane do potrzeb klientów niepełnosprawnych
80% 2018
76% 2017
75% 2016
53% Poszanowanie różnorodności - % kobiet na stanowiskach kierowniczych
53% 2018
54% 2017
54% 2016
41 345 Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień bilansowy
41 345 2018
41 391 2017
27 090 2016
25 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika (w etatach)
25 2018
17 2017
20 2016
68% % kobiet zatrudnionych w Grupie PZU
68% 2018
69% 2017
64% 2016
1 Liczba uprawdopodobnionych przypadków korupcji zgłoszonych organom ścigania
1 2018
0 2017
2 2016
BIZNES
35,9% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
35,9% Q3 2018
36,6% 2017
36,1% 2016
46,0% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
46,0% Q3 2018
45,8% 2017
45,1% 2016
29,4 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i OFE PZU)
29,4 mld zł 2018
30,7 mld zł 2017
27,0 mld zł 2016
19,4 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao)
19,4 mld zł 2018
18,4 mld zł 2017
16,8 mld zł 2016
264,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
264,0 mld zł 2018
255,0 mld zł 2017
61,0 mld zł 2016
2,3 mln Liczba umów PZU Zdrowie
2,3 mln 2018
1,5 mln 2017
1,3 mln 2016

Grupa PZU

Sprawdź naszą interaktywną mapę!
Dowiedz się, na których rynkach jesteśmy obecni w Europie.
Jesteśmy liderami nie tylko w Polsce!

ZOBACZ WIĘCEJ

Procentowy udział w wyniku operacyjnym

(skorygowanym o udziały PZU w bankach)

75,0% ubezpieczenia
21,1% bankowość

Procentowy udział w wyniku operacyjnym

(skorygowanym o udziały PZU w bankach)

3,3% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym

(skorygowanym o udziały PZU w bankach)

3,3% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym

(skorygowanym o udziały PZU w bankach)

3,3% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym

(skorygowanym o udziały PZU w bankach)

0,6% ubezpieczenia

POLSKA

#1
#1
#2
#7
TFI PZU
#3
OFE PZU
#3
Pekao TFI
#4
PZU Zdrowie
#3

Estonia

#4

LITWA

#1
#6

ŁOTWA

#2

Ukraina

#5
#5

# pozycja rynkowa
Ubezpieczenia majątkowe
 i pozostałe osobowe
Pozycja rynkowa pod względem aktywów w zarządzaniu
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia sprzedawane w kanale direct przez internet / telefon
Pozycja rynkowa pod względem
aktywów
Pozycja rynkowa pod względem przychodów

Mapa interesariuszy

Poznaj kluczowe grupy naszych interesariuszy i zobacz jak zarządzamy tymi relacjami

ZOBACZ WIĘCEJ
Pracownicy
Klienci
Dostawcy
Inwestorzy i
udziałowcy
Partnerzy biznesowi:
agenci i brokerzy
Media
Społeczności lokalne
Administracja
centralna
Organizacje pozarządowe
i instytucje
publiczne

Pracownicy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Rozmowy roczne/kwartalne;

Słuchanie opinii pracowników;

spotkania wewnętrzne;

zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;

wewnętrzny portal/intranet;

stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;

newsletter;

budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;

skrzynki do wyjaśniania niejasności;

aktywizacja pracowników do uczestnictwa w nowych inicjatywach.

Rada pracowników i związki zawodowe;

wewnętrzne publikacje;

akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;

badanie zaangażowania;

transmisja spotkania z członkami Zarządu;

materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Klienci

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Strona internetowa;

Zbieranie oczekiwań i opinii klientów;

ankieta potrzeb klientów;

uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych;

badania satysfakcji i opinii;

tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta;

Rada Klientów;

stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.

programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;

Rzecznik Klienta.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Dostawcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;

Wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;

ankieta CSR.

kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu oraz promowanie dobrych praktyk zakupowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Inwestorzy i udziałowcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne);

Zapewnienie przejrzystości informacyjnej;

kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników;

budowanie wartości;

stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni i, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);

dystrybucja zysków do akcjonariuszy.

spotkania i telekonferencje z Zarządem;

strona internetowa Spółki; internetowe kanały informacyjne.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Partnerzy biznesowi:
agenci i brokerzy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;

Prezentacja planów strategicznych;

ankiety satysfakcji i opinii;

poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.

portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;

programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;

Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Media

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Komunikaty prasowe: konferencje prasowe; wywiady eksperckie; wywiady branżowe; serwisy społecznościowe.

Transparentność działania;

 

budowa świadomości ubezpieczeniowej;

 

zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Społeczności lokalne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Bieżąca komunikacja bezpośrednia;

Realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych; wspieranie rozwoju społeczności;

wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl

bycie odpowiedzialnym obywatelem;

 

zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Administracja centralna

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Współpraca w ramach debat i konferencji;

Zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;

odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;

wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.

współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Organizacje pozarządowe
i instytucje publiczne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Budowanie partnerstw i prowadzenie diagnozy społecznej;

Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa.

wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;

zaangażowanie w inicjatywy i projekty na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych;

organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;

dzielenie się know-how (szkolenia).

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Nasza strategia

Zobacz jak przebiegała realizacja strategii #nowePZU w 2018 roku i gdzie będziemy już w 2020 roku

Zobacz więcej

#nowePZU 2020 2017 - 2020

Lepsze wykorzystanie danych

„PZU będzie firmą opartą o pracę na danych, spółką usługowo-doradczą, która specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem dotyczącym klientów. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości. Dlatego tak dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć.” – Paweł Surówka, Prezes PZU

Cyfryzacja procesów

„Chcemy być najbardziej innowacyjną spółką finansową w całej Europie. Stawiamy na współpracę z tymi, którzy zajmują się innowacjami. Staramy się wspierać start-upy, czy fundusze inwestujące w nowe technologie. Nasza nowa strategia pokaże, jak chcemy wykorzystywać nowe technologie do starego biznesu ubezpieczeniowego.” – Paweł Surówka, Prezes PZU

Dodatkowe interakcje z klientem

„Definiując na nowo misję Grupy PZU, z jednej strony wyciągamy wnioski z własnego doświadczenia, a z drugiej wskazujemy kierunek, w jakim będzie zmierzała cała branża. Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach, i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU właśnie do budowania relacji z klientem.” – Paweł Surówka, Prezes PZU

Wzrost cross-sellu

„Klienci PZU, dążąc do zapewnienia sobie, swoim bliskim, firmom i ich pracownikom codziennej ochrony ubezpieczeniowej, podejmują wiele istotnych decyzji, które znacząco wpływają na ich bezpieczeństwo w przyszłości. Grupa PZU chce być przy tym obecna – pragniemy pomagać naszym klientom w dokonywaniu mądrych wyborów, które zabezpieczają ich życie, zdrowie, majątek, oszczędności i finanse. Chcemy dać im narzędzia, które pomogą chronić to, co jest dla nich najcenniejsze. Nowe PZU to znacznie więcej niż ubezpieczenia.” – Paweł Surówka, Prezes PZU

Najważniejsze projekty

Lepsze wykorzystanie danych

PZU GO

Rewolucyjne rozwiązanie telematyczne w zakresie bezpieczeństwa. W grudniu 2018 roku zostało udostępnione klientom. Na koniec lutego w użyciu było już 300 urządzeń.

Taryfikacja 3.0.

Prace rozwojowe ( w tym programy pilotażowe) w obszarze dynamicznej taryfikacji, pozwalającej na optymalizacje cen w czasie rzeczywistym.

Data Lab

Realizacja projektów w obszarze oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie zdjęć i szybkiej kwotacji przy zakupie nieruchomości przez Internet.

Wzrost cross-sellu

Współpraca z Alior Bankiem i Bankiem Pekao

Wprowadzenie 24 produktów ubezpieczeniowych do oferty bankowej, co zapewnia obecność produktów PZU we wszystkich liniach produktowych banków.

PZU Zdrowie – nowe produkty i rozwój sieci

wprowadzenie nowych produkty ubezpieczeniowo – zdrowotnych oraz dodatków do ubezpieczeń grupowych. Rozwój sieci poprzez kolejne projekty greenfield, M&A oraz współprace partnerską. Na koniec 2018 roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2 100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce. Własna sieć placówek medycznych liczyła ponad 60 podmiotów

Cyfryzacja procesów

Robotic Process Automation

realizacja pilotażowych procesów, m.in. procesu aktualizującego system postępowań sądowych. Roboty gromadzą dla pracowników dane w jednym miejscu i wykonują proste czynności.

Zgloszenie.pzu.pl

Uruchomienie serwisu pozwalającego w rekordowo szybkim czasie wycenić zgłoszoną szkodę. Efektem działań jest skrócenie czasu rejestracji szkód z 15 do 5 minut. Liczba spraw rejestrowanych przez serwis internetowy wzrosła o 20% i ponad 10 krotnie poprawiły się wskaźniki jakości obsługi OC / AC

Dodatkowe interakcje z klientem

Mojepzu.pl

Uruchomienie nowoczesnego portalu dla klientów, dającego dostęp do sprzedaży online, i umożliwiającego umówienie wizyty lekarskiej. Realizacja prac rozwojowych w zakresie udostępnienia dalszych funkcjonalności, w zakresie poszerzenia oferty produktowej i usługowej.

PZU Portal

Nowa odsłona portalu pzu.pl, który daje dostęp do formularzy zgłaszania czy kontaktu z agentem ubezpieczeniowym.

Biznes: Model kreowania wartości

Każdy zintegrowany raport powinien zawierać model tworzenia wartości. Zobacz nasz Model Kreowania Wartości, aby zrozumieć, w jaki sposób PZU kreuje trwałe wartości.

Zobacz więcej

Inteligentna analiza potrzeb klienta

Wykorzystanie Big Data

Wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych

Elastyczna i wielokanałowa sieć dystrybucji

Innowacyjne rozwiązania Mobilne

Szybka i sprawna Obsługa

Robotyka

Zaawansowane metody oceny ryzyka i taryfikacji

Mapa akcjonariuszy

Kolejny rok z rzędu wzrósł udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU. Obejrzyj naszą interaktywna mapę akcjonariuszy.

Zobacz więcej
 • Polska
 • Stany Zjednoczone
 • Zjednoczone Królestwo
 • Singapur
 • Japonia
 • Niemcy
 • Francja
 • Kanada
 • Szwecja
 • Norwegia
 • Holandia
 • Szwajcaria
 • Austria
 • Chiny
 • Dania
 • Estonia
 • Republika Czeska
 • Belgia
 • Finlandia
 • Irlandia
 • Włochy
 • Rumunia
 • Malta
 • Węgry
 • Luksemburg
 • Korea Południowa
 • Australia
 • Hiszpania
 • Słowenia
 • Litwa
 • Grecja
 • Łotwa
 • Chorwacja
Inwestorzy instytucjonalni
> 10 000 000 akcji
5 000 000 – 10 000 000 akcji
1 000 000 – 5 000 000 akcji
250 000 – 1 000 000 akcji
< 250 000 akcji