Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

34.3 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 34. Pochodne instrumenty finansowe > 34.3 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2018 roku  Kwota bazowa wg terminów wymagalności   Aktywa    Zobowią- zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat   Razem
Związane ze stopą procentową 21 889 70 485 111 548 32 426 236 348 1 971 2 933
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty nienotowane, w tym: 262 128   1 408   1 535   3 333   21   144
- transakcje SWAP 262 128 1 408 1 535 3 333 21 144
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 3 150 4 234   10 336   6 323   24 043   374   770
- transakcje SWAP 3 150 4 234 10 336 6 323 24 043 374 770
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 18 477 66 123 99 804 24 568 208 972 1 576 2 019
Instrumenty nienotowane, w tym: 18 477 66 123 99 804 24 568 208 972 1 576 2 019
- transakcje FRA 7 609 7 100 300 - 15 009 2 2
- transakcje SWAP 10 208 56 405 94 891 24 486 185 990 1 564 2 012
- opcje call (zakup) 330 1 719 2 883 54 4 986 6 2
- opcje put (sprzedaż) 330 899 1 730 28 2 987 4 3
Związane z kursami walut 40 041 17 290 4 803 43 62 177 302 250
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym:   2 438 688   -   -   3 126   31   1
::- transakcje SWAP 2 438 688 - - 3 126 31 1
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 37 603 16 602 4 803 43 59 051 271 249
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 570 4 397 - - 4 967 4 3
- kontrakty terminowe 570 4 397 - - 4 967 4 3
Instrumenty nienotowane, w tym: 37 033 12 205 4 803 43 54 084 267 246
- kontakty terminowe 9 689 5 140 1 661 - 16 490 88 128
- transakcje SWAP 24 792 2 351 952 43 28 138 115 54
- opcje call (zakup) 1 201 2 230 1 107 - 4 538 46 22
- opcje put (sprzedaż) 1 351 2 484 1 083 - 4 918 18 42
Związane z cenami papierów wartościowych 2 108 1 186 2 149 - 5 443 78 49
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 326 219 243 - 788 11 13
- kontrakty terminowe 326 211 243 - 780 10 13
- opcje put (sprzedaż) - 8 - - 8 1 -
Instrumenty nienotowane, w tym: 1 782 967 1 906 - 4 655 67 36
- opcje call (zakup) 353 590 1 906 - 2 849 66 2
- opcje put (sprzedaż) 1 429 377 - - 1 806 1 34
Związane z cenami towarów 1 752 2 295 620 - 4 667 136 133
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 460 9 - - 469 19 17
- kontrakty terminowe 460 9 - - 469 19 17
Instrumenty nienotowane, w tym: 1 292 2 286 620 - 4 198 117 116
- kontakty terminowe 435 9 - - 444 16 17
- transakcje SWAP 529 372 72 - 973 46 45
- opcje call (zakup) 205 1 084 324 - 1 613 21 5
- opcje put (sprzedaż) 123 821 224 - 1 168 34 49
Razem 65 790 91 256 119 120 32 469 308 635 2 487 3 365

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2017  Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa  Zobowią- zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 20 461 33 068 116 218 26 450 196 197 1 699 2 797
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty nienotowane, w tym: 115 - 1 744 1 696 3 555 16 186
- transakcje SWAP 115 - 1 744 1 696 3 555 16 186
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 2 950 1 653 12 849 2 181 19 633 289 682
- transakcje SWAP 2 950 1 653 12 849 2 181 19 633 289 682
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 17 396 31 415 101 625 22 573 173 009 1 394 1 929
Instrumenty nienotowane, w tym: 17 396 31 415 101 625 22 573 173 009 1 394 1 929
- transakcje FRA 1 285 450 - - 1 735 1 -
- transakcje SWAP 14 932 27 813 96 648 22 468 161 861 1 381 1 921
- opcje call (zakup) 411 1 363 3 854 11 5 639 10 2
- opcje put (sprzedaż) 768 1 789 1 123 94 3 774 2 6
Związane z kursami walut 37 435 11 455 2 060 42 50 992 444 517
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 480 501 - - 981 42 -
::- transakcje SWAP 480 501 - - 981 42 -
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 36 955 10 954 2 060 42 50 011 402 517
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 456 - - - 456 19 1
- kontrakty terminowe 456 - - - 456 19 1
Instrumenty nienotowane, w tym: 36 499 10 954 2 060 42 49 555 383 516
- kontakty terminowe 11 684 4 300 945 - 16 929 175 221
- transakcje SWAP 22 650 2 851 462 42 26 005 164 256
- opcje call (zakup) 1 005 1 323 71 - 2 399 27 8
- opcje put (sprzedaż) 1 160 2 480 582 - 4 222 17 31
Związane z cenami papierów wartościowych 485 2 430 2 924 - 5 839 104 57
Instrumenty nienotowane, w tym: 485 2 430 2 924 - 5 839 104 57
- opcje call (zakup) 279 1 245 1 666 - 3 190 102 10
- opcje put (sprzedaż) 206 1 185 1 258 - 2 649 2 47
Związane z cenami towarów 827 718 983 - 2 528 104 103
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 285 40 7 - 332 10 21
- kontrakty terminowe 285 40 7 - 332 10 21
Instrumenty nienotowane, w tym: 542 678 976 - 2 196 94 82
- kontakty terminowe 227 26 - - 253 19 7
- transakcje SWAP 252 233 190 - 675 59 59
- opcje call (zakup) 45 240 398 - 683 15 8
- opcje put (sprzedaż) 18 179 388 - 585 1 8
Razem 59 208 47 671 122 185 26 492 255 556 2 351 3 474

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All