Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

34.3 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 34. Pochodne instrumenty finansowe > 34.3 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2018 roku  Kwota bazowa wg terminów wymagalności   Aktywa    Zobowią- zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat   Razem
Związane ze stopą procentową 21 889 70 485 111 548 32 426 236 348 1 971 2 933
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty nienotowane, w tym: 262 128   1 408   1 535   3 333   21   144
- transakcje SWAP 262 128 1 408 1 535 3 333 21 144
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 3 150 4 234   10 336   6 323   24 043   374   770
- transakcje SWAP 3 150 4 234 10 336 6 323 24 043 374 770
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 18 477 66 123 99 804 24 568 208 972 1 576 2 019
Instrumenty nienotowane, w tym: 18 477 66 123 99 804 24 568 208 972 1 576 2 019
- transakcje FRA 7 609 7 100 300 - 15 009 2 2
- transakcje SWAP 10 208 56 405 94 891 24 486 185 990 1 564 2 012
- opcje call (zakup) 330 1 719 2 883 54 4 986 6 2
- opcje put (sprzedaż) 330 899 1 730 28 2 987 4 3
Związane z kursami walut 40 041 17 290 4 803 43 62 177 302 250
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym:   2 438 688   -   -   3 126   31   1
::- transakcje SWAP 2 438 688 - - 3 126 31 1
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 37 603 16 602 4 803 43 59 051 271 249
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 570 4 397 - - 4 967 4 3
- kontrakty terminowe 570 4 397 - - 4 967 4 3
Instrumenty nienotowane, w tym: 37 033 12 205 4 803 43 54 084 267 246
- kontakty terminowe 9 689 5 140 1 661 - 16 490 88 128
- transakcje SWAP 24 792 2 351 952 43 28 138 115 54
- opcje call (zakup) 1 201 2 230 1 107 - 4 538 46 22
- opcje put (sprzedaż) 1 351 2 484 1 083 - 4 918 18 42
Związane z cenami papierów wartościowych 2 108 1 186 2 149 - 5 443 78 49
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 326 219 243 - 788 11 13
- kontrakty terminowe 326 211 243 - 780 10 13
- opcje put (sprzedaż) - 8 - - 8 1 -
Instrumenty nienotowane, w tym: 1 782 967 1 906 - 4 655 67 36
- opcje call (zakup) 353 590 1 906 - 2 849 66 2
- opcje put (sprzedaż) 1 429 377 - - 1 806 1 34
Związane z cenami towarów 1 752 2 295 620 - 4 667 136 133
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 460 9 - - 469 19 17
- kontrakty terminowe 460 9 - - 469 19 17
Instrumenty nienotowane, w tym: 1 292 2 286 620 - 4 198 117 116
- kontakty terminowe 435 9 - - 444 16 17
- transakcje SWAP 529 372 72 - 973 46 45
- opcje call (zakup) 205 1 084 324 - 1 613 21 5
- opcje put (sprzedaż) 123 821 224 - 1 168 34 49
Razem 65 790 91 256 119 120 32 469 308 635 2 487 3 365

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2017  Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa  Zobowią- zania 
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 20 461 33 068 116 218 26 450 196 197 1 699 2 797
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty nienotowane, w tym: 115 - 1 744 1 696 3 555 16 186
- transakcje SWAP 115 - 1 744 1 696 3 555 16 186
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 2 950 1 653 12 849 2 181 19 633 289 682
- transakcje SWAP 2 950 1 653 12 849 2 181 19 633 289 682
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 17 396 31 415 101 625 22 573 173 009 1 394 1 929
Instrumenty nienotowane, w tym: 17 396 31 415 101 625 22 573 173 009 1 394 1 929
- transakcje FRA 1 285 450 - - 1 735 1 -
- transakcje SWAP 14 932 27 813 96 648 22 468 161 861 1 381 1 921
- opcje call (zakup) 411 1 363 3 854 11 5 639 10 2
- opcje put (sprzedaż) 768 1 789 1 123 94 3 774 2 6
Związane z kursami walut 37 435 11 455 2 060 42 50 992 444 517
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym: 480 501 - - 981 42 -
::- transakcje SWAP 480 501 - - 981 42 -
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 36 955 10 954 2 060 42 50 011 402 517
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 456 - - - 456 19 1
- kontrakty terminowe 456 - - - 456 19 1
Instrumenty nienotowane, w tym: 36 499 10 954 2 060 42 49 555 383 516
- kontakty terminowe 11 684 4 300 945 - 16 929 175 221
- transakcje SWAP 22 650 2 851 462 42 26 005 164 256
- opcje call (zakup) 1 005 1 323 71 - 2 399 27 8
- opcje put (sprzedaż) 1 160 2 480 582 - 4 222 17 31
Związane z cenami papierów wartościowych 485 2 430 2 924 - 5 839 104 57
Instrumenty nienotowane, w tym: 485 2 430 2 924 - 5 839 104 57
- opcje call (zakup) 279 1 245 1 666 - 3 190 102 10
- opcje put (sprzedaż) 206 1 185 1 258 - 2 649 2 47
Związane z cenami towarów 827 718 983 - 2 528 104 103
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 285 40 7 - 332 10 21
- kontrakty terminowe 285 40 7 - 332 10 21
Instrumenty nienotowane, w tym: 542 678 976 - 2 196 94 82
- kontakty terminowe 227 26 - - 253 19 7
- transakcje SWAP 252 233 190 - 675 59 59
- opcje call (zakup) 45 240 398 - 683 15 8
- opcje put (sprzedaż) 18 179 388 - 585 1 8
Razem 59 208 47 671 122 185 26 492 255 556 2 351 3 474

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All