Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Aktywa i pasywa (2014-2018)

Raport roczny 2018 > WYNIKI 2018 > Aktywa i pasywa (2014-2018)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Aktywa (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Wartości niematerialne 3 180 3 443 1 463 1 393 869
Wartość firmy 3 871 3 830 1 583 1 532 769
Rzeczowe aktywa trwałe 3 184 3 287 1 467 1 300 1 002
Nieruchomości inwestycyjne 1 697 2 355 1 738 1 172 2 236
Jednostki wyceniane metodą praw własności 17 20 37 54 66
Należności od klientów z tytułu kredytów 182 054 169 457 44 998 30 254 0
Pochodne instrumenty finansowe 2 487 2 351 953 1 113 546
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 101 665 110 046 59 335 57 862 56 214
Należności 6 343 9 096 5 664 3 350 3 085
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 1 512 1 250 990 1 097 753
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 234 1 590 641 369 27
Odroczone koszty akwizycji 1 546 1 485 1 407 1 154 712
Inne aktywa 562 692 866 801 363
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 17 055 8 239 2 973 2 440 324
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 147 317 1 189 1 506 607
Aktywa razem 328 554 317 458 125 304 105 397 67 573

Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

Zobowiązania (mln zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 45 839 44 558 42 194 41 280 40 167
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 8 525 8 008 7 076 5 856 5 250
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 204 16 060 15 928 16 222 16 282
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 9 690 8 898 8 272 8 264 7 770
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 981 5 776 5 673 5 808 5 998
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 7 14 5 2 2
Pozostałe rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe 256 287 323 384 439
Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 176 5 515 4 917 4 744 4 426
Rezerwy na świadczenia pracownicze 531 556 128 117 120
Inne rezerwy 519 497 367 108 191
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 486 638 469 509 398
Zobowiązania finansowe 236 316 224 550 60 045 44 695 9 403
Inne zobowiązania 7 407 9 096 5 011 3 570 3 874
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 3 33 - 252
Zobowiązania razem 291 147 279 898 108 247 90 279 54 405
Kapitały i zobowiązania razem 328 554 317 458 125 304 105 397 67 573

Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All