Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

36.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości Razem
Wartość bilansowa          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 50 181 74 - - 50 255
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 136 513 - - - 136 513
Zmiana wyceny (155) 1 - - (154)
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu (1) - - - (1)
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (149 227) (2) - - (149 229)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 831 - - - 831
Stan na koniec okresu 38 142 73 - - 38 215
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (31) (6) - - (37)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (20) - - - (20)
Zmiany wynikające ze zmian wycen instrumentów lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 4 1 - - 5
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 10 2 - - 12
Stan na koniec okresu (37) (3) - - (40)

Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości   Razem
Wartość bilansowa brutto          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 32 450 186 31 16 32 683
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 5 705 - - - 5 705
Zmiana wyceny 727 2 - (2) 727
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (4 318) (153) - (12) (4 483)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 93 - 2 - 95
Stan na koniec okresu 34 657 35 33 2 34 727
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (38) (17) (31) - (86)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (5) - - - (5)
Zmiany wynikające ze zmian wycen instrumentów lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji)   (1)   1   -   -   -
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 5 9 - - 14
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 4 - (2) - 2
Stan na koniec okresu (35) (7) (33) - (75)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 34 622 28 - 2 34 652

Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości Razem
Wartość bilansowa brutto          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 1 841 1 21 - 1 863
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 143 630 - - - 143 630
Zmiana wyceny 6 - - - 6
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (143 300) - - - (143 300)
Inne zmiany 593 - (12) - 581
Stan na koniec okresu 2 770 1 9 - 2 780
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (1) - (21) - (22)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (2) - - - (2)
Zmiany wynikające ze zmian wycen instrumentów lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji)   1   -   -   -   1
Inne zmiany - - 12 - 12
Stan na koniec okresu (2) - (9) - (11)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 2 768 1 - - 2 769

Pożyczki 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości Razem
Wartość bilansowa brutto          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 3 699 - - - 3 699
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 1 077 - - - 1 077
Zmiana wyceny 83 - - - 83
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (264) - - - (264)
Stan na koniec okresu 4 595 - - - 4 595
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (46) - - - (46)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (16) - - - (16)
Zmiany wynikające ze zmian wycen instrumentów lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji)   2   -   -   -   2
Stan na koniec okresu (60) - - - (60)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 4 535 - - - 4 535

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości Razem
Wartość bilansowa brutto          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 147 695 13 816 4 049 12 152 177 712
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 47 886 - - 2 47 888
Zmiany w okresie (z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu) (30 946) (496) 5 003 (5 031) (31 470)
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu - - (1) 1 -
Aktywa spisane z bilansu - - (4 290) (12) (4 302)
Reklasyfikacja do koszyka 1 4 915 (4 851) (64) - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 (8 987) 9 399 (412) - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 (1 740) (1 809) 3 549 - -
Różnice kursowe 280 214 66 - 560
Inne zmiany 509 (204) (45) 53 313
Stan na koniec okresu 159 612 16 069 7 855 7 165 190 701
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 401 (1 821) (2 498) (8 097) (12 015)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (150) (2) - - (152)
Zmiany w okresie (z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji)   (980)   269   (5 375)   3 345   (2 741)
Aktywa spisane z bilansu - - 4 290 12 4 302
Reklasyfikacja do koszyka 1 (309) 281 28 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 90 (172) 82 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 65 257 (322) - -
Różnice kursowe (2) (2) (30) - (34)
Inne zmiany 15 1 224 (61) 179
Stan na koniec okresu (870) (1 189) (3 601) (4 801) (10 461)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 158 742 14 880 4 254 2 364 180 240

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 stycznia – 31 grudnia 2018 Koszyk 1 (12 miesięczna oczekiwana strata kredytowa) Koszyk 2 (oczekiwana strata kredytowa w okresie życia instrumentu) Koszyk 3 (utrata wartości) Nabyte z utratą wartości Razem
Wartość bilansowa          
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 1 556 - - - 1 556
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 401 - - - 401
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu (490) - - - (490)
Różnice kursowe 49 - - - 49
Inne zmiany (5) - - - (5)
Stan na koniec okresu 1 511 - - - 1 511
           
Oczekiwane straty kredytowe          
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (18) - - - (18)
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych (1) - - - (1)
Zmiany wynikające ze zmian wycen instrumentów lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 3   -   -   -   3
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 2 - - - 2
Stan na koniec okresu (14) - - - (14)

Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Należności 1 stycznia – 31 grudnia 2018 31 grudnia 2018
Wartość bilansowa brutto  
Klasyfikacja na moment zastosowania MSSF9 9 950
Zmiany w okresie (2 668)
Stan na koniec okresu 7 282
   
Oczekiwane straty kredytowe  
Wyliczenie oczekiwanych strat kredytowych na moment zastosowania MSSF9 (823)
Zmiany w okresie (116)
Stan na koniec okresu (939)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 6 343

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2017 Stan na początek okresu Utworze- nie, ujęte w rachunku zysków i strat Rozwiąza- nie ujęte w rachunku zysków i strat Usunięcie (sprzedaż, spisanie, itp.) Zmiana składu grupy Inne zmiany Stan na koniec okresu
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 - - - - - 1
Instrumenty dłużne 1 - - - - - 1
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 54 - (7) (13) - - 34
Instrumenty kapitałowe 47 - - (13) - - 34
Dłużne papiery wartościowe 7 - (7) - - - -
Pożyczki 3 149 3 791 (2 653) (1 149) 5 837 (20) 8 955
Dłużne papiery wartościowe 71 7 (56) (27) 104 (1) 98
Należności od klientów z tytułu kredytów 3 062 3 784 (2 597) (1 107) 5 716 (19) 8 839
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 - - - 17 - 18
Pożyczki 15 - - (15) - - -
Należności 591 151 (87) (21) 16 (1) 649
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 562 145 (82) (20) - (1) 604
Należności z tytułu reasekuracji 8 4 (4) (1) -   7
Inne należności 21 2 (1) - 16 - 38
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych   9   9   (6)   -   -   -   12
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 1 - - - - - 1
Razem 3 805 3 951 (2 753) (1 183) 5 853 (21) 9 652

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2017  Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych Wartość bilansowa (netto)  Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość brutto 
objętych odpisami z tytułu utraty wartości nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości   do 3 miesięcy pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy tworzone indywidualnie tworzone grupowo
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 869 159 115 4 821 399 3 253 169 457 4 091 4 748 178 296
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - 21 237 - - - 21 237 1 - 21 238
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 47 855 - - - 47 855 - - 47 855
Pożyczki - 20 047 - - - 20 047 106 10 20 163
Dłużne papiery wartościowe - 13 623 - - - 13 623 98 - 13 721
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 885 - - - 885 - - 885
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 1 841 - - - 1 841 8 10 1 859
Pożyczki - 3 698 - - - 3 698 - - 3 698
Należności 906 7 630 344 73 143 9 096 67 582 9 745
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 899 1 103 313 62 105 2 482 24 580 3 086
Należności z tytułu reasekuracji 2 41 15 6 4 68 7 - 75
Inne należności 5 6 486 16 5 34 6 546 36 2 6 584
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych 121 1 129 - - - 1 250 12 - 1 262
Razem 2 896 257 013 5 165 472 3 396 268 942 4 277 5 340 278 559

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All